Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Mẫu kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ

Mẫu kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên chương trình thực hiện cho buổi đại hội chi bộ. Mẫu kế hoạch nêu rõ thời gian địa điểm diễn ra đại hội, những công việc chính của đại hội... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tại đây.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Nội dung cơ bản của kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

ĐẢNG BỘ XÃ .....................

CHI BỘ TRƯỜNG .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: .................................

............., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quy định số 29-QĐ/TW về việc quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số ............. ngày...tháng....năm...... về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Ban tổ chức ..............;

Căn cứ Kế hoạch số ................... ngày...tháng...năm...., Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã .................... nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Chi bộ trường ....................... xây dựng Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đại hội là dịp để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2017, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của chi bộ giai đoạn 2017 – 2020.

2. Yêu cầu:

Đại hội chi bộ phải được chuẩn bị chu đáo, diễn ra trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất, thực hiện đúng nội dung và thời gian tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Tổ chức đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy chế bầu cử trong Đảng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung:

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015–2017; xây dựng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban chi ủy chi bộ.

- Bầu ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Tuần 2 tháng 7/2017.

3. Chương trình Đại hội:

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

- Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015–2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017–2020.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy.

- Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội.

- Chi bộ thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và kiểm điểm của Ban chi ủy.

- Đoàn chủ tịch kết luận, biểu quyết thông qua.

- Phát biểu ý kiến của đại diện cấp ủy cấp trên.

- Bầu Ban chi ủy, bầu bỉ thư, bầu phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.

- Bế mạc, chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu Ban chi uỷ bí thư, phó bí thư.

4.1. Tiêu chuẩn chi ủy viên

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có năng lực lãnh đạo nổi trội, có tinh thần đoàn kết, quy tập được cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công và được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Hiểu biết chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

4.2. Việc bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư:

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức bầu 01 bí thư chi bộ, nếu cần bầu 01 phó bí thư. Chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức trở lên bầu Ban chi ủy (Gồm Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên).

Đại hội trực tiếp bầu Ban chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số Ban chi ủy. Khi thật sự cần thiết cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

4.3. Quy trình xây dựng nhân sự nhiệm kỳ 2017 -2020.

Bước 1: Ban chi ủy kháo cũ trên cơ sở các quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn dự kiến số lượng, cơ cấu Ban chi ủy khóa mới.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị để chi bộ thảo luận, thống nhất số lượng, cơ cấu Ban chi ủy khóa mới và bỏ phiếu giới thiệu, tín nhiệm dự kiến vào Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới.

Bước 3: Báo cáo với BTV Đảng ủy xã về quá trình thực hiện công tác nhân sự ở chi bộ, danh sách dự kiến nhân sự Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới để Đảng bộ xem xét phê duyệt (tại hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy duyệt Đại hội).

Bước 4: Lập danh sách trích ngang nhân sự Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ sau khi được Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt trình Đại hội.

5. Về Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu.

5.1. Đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch Đại hội: do cấp ủy triệu tập Đại hội đề xuất để Đại hội biểu quyết về số lượng, sau đó giới thiệu để Đại hội biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch Đại hội. Đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch Đại hội chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận, biểu quyết và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua,

5.2. Đoàn thư ký hoặc thư ký Đại hội: Là đảng viên chính thực của chi bộ do chi ủy chi bộ hoặc bí thư chi bộ đề xuất, giới thiệu để Đại hội biểu quyết. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi biên bản, tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản, kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu của Đại hội theo sự phân công của Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch đại hội. Thu nhận, bảo quản và gửi tới cấp ủy mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

5.3. Ban kiểm phiếu: Gồm Đảng viên chính thức trong Đại hội, không có tên trong danh sách bầu cử hoặc Đoàn chủ tịch, được Đại hội đề xuất giới thiệu. Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương.

6. Quy trình bầu cử Ban chi ủy khóa mới.

6.1. Quy trình bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư:

Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ trước chuẩn bị danh sách nhân sự trên cơ sở danh sách đã được Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt để Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch đại hội báo cáo với Đại hội về số lượng Ban chi ủy khóa mới để Đại hội thảo luận và tiến hành đề cử, ứng cử thêm nếu có.

Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử báo cáo trước Đại hội để xem xét quyết định.

Lập danh sách bầu cử

Bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành bầu cử và tổng hợp công bố kết quả.

6.2. Việc bầu Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, hình thức bầu cử thực hiện bằng phiếu kín.

7. Duyệt nội dung chương trình Đại hội

Ban thường vụ Đảng ủy xã ....................... có trách nhiệm phê duyệt Đại hội.

* Nội dung duyệt gồm:

- Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020;

- Kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ;

- Chương trình Đại hội;

- Báo cáo nhân sự ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

* Thành phần duyệt:

- Ban thường vụ Đảng ủy xã

- Ủy viên BCH đảng bộ xã

- Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

- Thời gian: 8h30 ngày....tháng....năm....

8. Một số công việc sau Đại hội

- Chậm nhất là thời gian 3 ngày sau khi tổ chức Đại hội chi bộ xong, chi bộ gửi các văn bản báo cáo về Đảng ủy gồm:

- Báo cáo chính trị của chi bộ (Báo cáo chính thức)

- Biên bản bầu Ban chi ủy, biên bản bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Biên bản Đại hội chi bộ.

- Danh sách trích ngang Ban chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo kết quả Đại hội (tóm tắt, ngắn gọn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chi ủy chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo chi bộ triển khai công tác tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Ban chi ủy có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, các bước tổ chức Đại hội chi bộ theo đúng thời gian quy định.

Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm tham gia Đại hội đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm thảo luận, đóng góp vào các nội dung của Đại hội theo đúng nguyên tắc, quy chế Đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trường ........................... nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị đảng viên phản ánh kịp thời về Ban chi ủy chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo.

Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể đảng viên trong chi bộ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã ..........

- Ban chi ủy chi bộ trường ............

- Đảng viên chi bộ trường .........

- Lưu

T/M BAN CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
2 8.542
Thủ tục hành chính Xem thêm