Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hội thi Phù Đổng sắp tới tại các trường tiểu học, THCS, THPT.

1. Mẫu kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường (mẫu 1)

KẾ HOẠCH

Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019 – 2020

Căn cứ vào điều lệ Hội Khoẻ Phù Đổng quận ....... Năm học 2019 – 2020;

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 của trường ..............., Trường THCS ....... xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khoẻ cho học sinh thông qua đó giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kĩ luật cho học sinh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Thông qua HKPĐ Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường, Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1.Đối tượng:

- Là học sinh học tại trường THCS ............... có học lực trung bình hạnh kiểm khá trở lên và có năm sinh từ 2005 đến 2008 đều được tham gia thi đấu.

- Các em học sinh phải có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia.

2. Các môn thi đấu:

- Bóng đá futsal nam, kéo co, đá cầu, cầu lông, cờ tướng.

III. KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Kinh phí tổ chức: nhà trường trích từ nguồn kinh phí văn thể mĩ, giáo dục thể chất và vận động sự đóng góp của BĐD cha mẹ học sinh nhà trường.

BTC sẽ cộng điểm thi đua phong trào lớp cho các lớp tích cực tham gia và đạt thành tích cao.

Trừ điểm thi đua các lớp không tích cực tham gia, bỏ cuộc và gian lận trong thi đấu.

Cơ cấu giải thưởng:

Môn tập thể:

- Giải nhất: 300.000 đồng + HCV

- Giải nhì: 200.000 đồng + HCB

- Giải ba: 100.000 đồng + HCĐ

Giải cá nhân:

- Giải nhất : 100.000 đồng + HCV

- Giải nhì : 80.000 đồng + HCB

- Giải ba : 50.000 đồng + HCĐ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban tổ chức:

- Xây dựng, triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020.

- Thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, các tiểu ban phục vụ Hội khỏe Phù Đổng

cấp trường năm học 2019 -2020.

- Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020.

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:

- GVCN triển khai kế hoạch đến từng học sinh.

- Tổ chức tuyển chọn, tập luyện cho các VĐV tham gia các môn thi đấu theo kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020.

- Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm phải có mặt trong suốt quá trình Hội thi diễn ra để quản lí học sinh của lớp mình phụ trách.

- Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2019-2020, triển khai đến tất cả các lớp và thực hiện nghiêm túc.

V. QUI ĐỊNH TỪNG MÔN HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG:

1. Bóng đá Futsal nam:

- Chia thành hai nhóm tuổi (Nhóm lớp 6-7 và nhóm lớp 8-9)

- Mỗi lớp được quyền đăng kí 01 đội. Mỗi đội đăng ký tối đa 12 VĐV, thi đấu chính

thức 5VĐV.

- VĐV phải có trang phục thi đấu, áo có số rõ ràng, sử dụng giày đá bóng đúng quy định

- Thời gian thi đấu: 10 phút/ hiệp x 2 hiệp

- Nếu sau hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội hoà nhau, hai đội đá luân lưu 6m cho đến

khi có kết quả thắng (thi đấu 03 quả đá luân lưu).

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua

- Thời gian và địa điểm

+ Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 25/09/2019 cho thầy......................

+ Họp bốc thăm: 8g30 ngày 26/09/2019 tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian thi đấu: 28/09/2019 -06/10/2019

- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo ..................................

2. Kéo co:

- Nội dung nam nữ phối hợp khối 8, 9 (4 nam + 4 nữ) trọng lượng tối đa 420kg.

- Nội dung nam nữ phối hợp khối 6, 7 (4 nam + 4 nữ) không tính trọng lượng.

- Đăng ký tối đa mỗi lớp 12 VĐV, thi đấu chính thức 08 VĐV (04 VĐV dự bị)

- VĐV phải mang giày khi tham gia thi đấu.

- Phương thức thi đấu: Loại trực tiếp.

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 25/09/2019 cho thầy .................................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 26/09/2019 tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm thi đấu:

+ Địa điểm thi đấu: Sân trường .........................

+ Thời gian thi đấu: Giờ ra chơi các ngày từ 23/09/2019 đến 05/10/2019.

3. Đá cầu:

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ cho tất cả các nhóm lớp (nhóm khối lớp 6, 7, nhóm khối lớp 8, 9)

- Số lượng đăng ký: Không hạn chế số lượng VĐV đăng ký.

- VĐV thi đấu: đồng phục của trường, VĐV thi đấu phải mang giày.

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 ván 21 điểm.

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 04/10/2019 cho thầy .........................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 05/10/2019 tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm thi đấu:

+ Địa điểm thi đấu: sân trường .......................

+ Thời gian thi đấu: Thông báo sau.

4. Cầu lông:

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ cho tất cả các nhóm lớp (nam, nữ khối lớp 6, 7; nam, nữ khối lớp 8, 9)

- Số lượng đăng ký: mỗi lớp đăng ký tối đa 2 đơn nam, 2 đơn nữ.

- Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ; thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

- Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp (21 điểm / ván)

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 04/10/2019 cho thầy ..............................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 05/10/2019 tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm thi đấu: sân trường ....................

+ Thời gian thi đấu: Thông báo sau.

5. Cờ tướng:

- Nội dung thi đấu: Chia làm hai nhóm lớp (Nhóm lớp 6, 7 và nhóm lớp 8, 9)

- Số lượng đăng ký: Đăng ký không hạn chế số lượng VĐV.

- Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

- Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 04/10/2019 cho thầy.................................

- Họp bốc thăm: 8 giờ 30 ngày 05/10/2019 tại phòng quản sinh nhà trường.

- Thời gian và địa điểm:

+ Địa điểm thi đấu: Trường .....................

+ Thời gian thi đấu: Thông báo sau.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các đoàn thể;

- GVCN;

- Lưu: VT, BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Hiệu trưởng

2. Mẫu kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường (mẫu 2)

TRƯỜNG ………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTC HKPĐ NĂM HỌC …-… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KH-BTC

…………, ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-...

Căn cứ kế hoạch năm học số………………………….;

Căn cứ theo Quyết định số: /QĐ-HT THCS TTr ngày tháng năm 20… của Hiệu trưởng trường ..................... về việc thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-...,

Nay Ban tổ chức (BTC) xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-... cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường;

Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng: là học sinh trường ....................., huyện ....................., tỉnh ……………., mỗi học sinh chỉ được tham gia 02 nội dung thi đấu.

2. Các môn thi đấu:

2.1. Điền kinh: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.1.1 Chạy 60m: Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.1.2 Nhảy cao: (dành cho lớp 8 và lớp 9)

Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ.

3.1.3 Nhảy xa: (dành cho lớp 8 và lớp 9)

Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 1 VĐV nữ.

3.1.4 Ném bóng: Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.2. Cờ vua:

Thể thức thi đấu: cá nhân nam, nữ; thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.3 Đá cầu: Thể thức thi đấu: đơn nam, đơn nữ; thi đấu loại trực tiếp.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ.

3.4 Đẩy gậy: Thể thức thi đấu: đơn nam; thi đấu loại trực tiếp.

Số lượng VĐV: mỗi lớp đăng kí 01 VĐV nam (theo hạng cân).

4. Thời gian, địa điểm:

Buổi sáng: bắt đầu từ 07h, buổi chiều bắt đầu từ 14h00. Nội dung thi đấu và thời gian sẽ thông báo sau.

III/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

BTC sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì cho mỗi nội dung thi đấu.

Các nội dung thi đấu cá nhân

Giải nhất: 10 quyển tập

Giải nhì: 7 quyển

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban tổ chức:

Xây dựng, triển khai Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

Thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, các tiểu ban phục vụ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:

GVCN triển khai kế hoạch đến từng học sinh.

Tổ chức tuyển chọn, tập luyện cho các VĐV tham gia các môn thi đấu theo kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-....

Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm phải có mặt trong suốt quá trình Hội thi diễn ra để quản lí học sinh của lớp mình phụ trách.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học ...-..../.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các đoàn thể;

- GVCN;

- Lưu: VT, BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Hiệu trưởng

Đánh giá bài viết
1 8.815
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm