Kế hoạch tổ chức hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” năm học 2017-2018

Mẫu kế hoạch tổ chức hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” cấp trường năm học 2017-2018

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết kế hoạch tổ chức hội thi vở sạch - chữ đẹp cấp trường năm học 2017-2018 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ mục đích, yêu cầu tổ chức hội thi, thời gian và điều lệ tổ chức hội thi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và có thể lập được bản kế hoạch tổ chức hội thi vở sạch chữ đẹp cho trường mình.

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch tổ chức hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” năm học 2017-2018 như sau:

PHÒNG GD&ĐT ...........

TRƯỜNG TH ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: ..................

..........., ngày...tháng...năm....

KẾ HOẠCH

Thi Vở sạch – Chữ đẹp cấp trường năm học .....................

Căn cứ kế hoạch Hội thi vở sạch- chữ đẹp cấp tiểu học của phòng Giáo dục và đào tạo huyện ............................. năm học .................

Thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường về tổ chức các phong trào thi đua học tập. Bộ phận chuyên môn lập kế hoạch tổ chức thi vở sạch- chữ đẹp cấp trường năm học ....................... như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch – Rèn chữ đẹp ở đơn vị, tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kĩ năng viết chữ. Duy trì phong trào thi viết chữ đẹp cho học sinh và giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học.

2. Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên trong việc rèn luyện chữ viết; tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về luyện chữ viết.

3. Huy động sự quan tâm của cha mẹ học sinh và cộng đồng với việc Luyện nét chữ - Rèn nết người cho học sinh, góp phần giáo dục thái độ quý trọng, giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói và chữ viết dân tộc Việt Nam.

4. Yêu cầu mỗi học sinh đều phải sử dụng quyển vở luyện viết “Giúp em viết chữ đẹp” của tác giả Hoàng Hòa Bình và Nguyễn Thu Hương.

5. Tổ chức thi với hình thức gọn nhẹ, thiết thực, phù hợp với đặc điểm học sinh, giáo viên của nhà trường. Đánh giá đúng thực chất quá trình giữ gìn sách vở và rèn luyện chữ viết của học sinh.

II. Tổ chức thi:

1. Thời gian thi:

- Ngày .... tháng ... năm ... Bắt đầu từ ... giờ .... phút

2. Đối tượng và nội dung:

* Đối với học sinh:

Tổ chức thi Vở sạch – Chữ đẹp cho học sinh khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Nội dung bao gồm:

a. Nội dung 1 (Nội dung này chỉ áp dụng cho nhũng học sinh đạt giải và được chọn dự thi cấp huyện): Từ lớp 2 đến lớp 5 thi vở sạch chữ đẹp trên vở “Giúp em viết chữ đẹp” theo mẫu chữ quy định của Bộ GDĐT; riêng lớp 1 sử dụng vở em tập viết công nghệ giáo dục. Không chấp nhận tình trạng vở luyện viết dự thi được viết lại cho sạch.

b. Nội dung 2: Bài Viết chữ đẹp

+ Bài 1: Viết theo mẫu chữ hiện hành (thời gian 30 phút), số lượng chữ viết theo quy định của từng khối lớp. Đối với lớp 1, có thể viết theo kích cở chữ to, chữ nhỡ hoặc chữ nhỏ.

+ Bài 2: Viết theo kiểu chữ tự chọn như viết đứng, viết nghiêng, nét đều hoặc nét thanh, đậm…

- Khối lớp 1: Viết chính tả nhìn chép.

- Khối lớp 2-3: Viết chính tả nghe viết một đoạn văn, đoạn thơ thời gian khoảng 30 phút.

- Khối 4-5: Làm một bài văn với thể loại đã học đã học thời gian 35 phút.

* Đối với giáo viên: Nhà trường không tổ chức thi mà thống nhất trong Hội đồng tuyển chọn 2 giáo viên có kỹ năng viết chữ đẹp để tham dự Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện.

- Nội dung thi cấp huyện của giáo viên: thi thực hành 2 bài;

Bài 1 (20 phút): Thi viết trên bảng theo mẫu chữ hiện hành (chữ đứng hoặc chữ nghiêng, nét đều hoặc nét thanh nét đậm). Nội dung viết, số lượng chữ viết do Ban tổ chức quy định.

Bài 2 (45 phút): Thi tự luận viết về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trình bày trên giấy A4 theo mẫu chữ tùy chọn. Số lượng từ 250 chữ trở lên.

3. Số lượng đăng ký:

Giáo viên chủ nhiệm chọn những học sinh viết chữ đẹp của lớp đăng kí cho bộ phận chuyên môn số lượng mỗi lớp từ 3 học sinh trở lên.

Danh sách đăng kí giáo viên chủ nhiệm gửi qua.

4. Địa điểm: Điểm Tập Trung.

III. Cơ cấu giải thưởng:

Nhà trường khen thưởng như sau:

- Các giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích cho cá nhân học sinh (theo mỗi khối)

- Giải Nhất, Nhì, Ba cho tập thể lớp có nhiều học sinh dự thi và đạt giải.

IV. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng kinh phí sự nghiệp của đơn vị để tổ chức và khen thưởng, các nguồn kinh phí hỗ trợ của các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội,… quan tâm đến sự nghiệp giáo dục để phát huy tốt phong trào Vở sạch – Chữ đẹp ở địa phương.

V. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở kế hoạch của trường các lớp tổ chức thi đua rèn luyện chữ viết, bồi dưỡng cho học sinh năng khiếu của lớp mình, sao cho thi Vở sạch – Chữ đẹp cấp trường năm học .......... vừa thiết thực, vừa hiệu quả đảm bảo tốt các nội dung và yêu cầu đã đề ra.

Các lớp: Nộp danh sách tham gia thi vào ngày...tháng...năm...

Trên đây là kế hoạch thi Vở sạch- chữ đẹp cấp trường năm học ......, đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp nghiêm túc thực hiện./

Hiệu Trưởng

Người lập kế hoạch

Nơi nhận:

- Các TT-GV;

- Gửi lên trang tin điện tử trường.

- Lưu: CM

 
Đánh giá bài viết
1 3.364
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm