Kế toán quản trị - Ebook

Việt Nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị.

Nội dung giáo trình Kế toán quản trị:

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương II: Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh

Chương III: Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

Chương IV: Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

Chương V: Phân tích mỗi quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Chương VI: Kế toán quản trị cho việc ra kết quả

Chương VII: Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí sản xuất

Đánh giá bài viết
7 15.942
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Xã hội Xem thêm