Khai quyết toán thuế TNDN

1 269

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................

 

[02] Người nộp thuế: ................................................................................................................................................

[03] Mã số thuế: .................. .....................................................................................................................................

[04] Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

[05]Quận/Huyện: ....................................................................... [06] Tỉnh/Thành phố: ......................................

[07] Điện thoại:……........…..… …. [08] Fax: ………..........….. [09] E-mail: …………………….................…….

Đánh giá bài viết
1 269
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm