Khung phân phối chương trình cấp THPT

Khung phân phối chương trình cấp THPT

Khung phân phối chương trình cấp THPT từ học kì I đến học kì II tất cả các môn học từ lớp 10 đến lớp 12 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Thể dục bậc THPT

Phân phối chương trình môn Công nghệ bậc THPT

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh bậc THPT

Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THPT

Phân phối chương trình môn Hóa học bậc THPT

Phân phối chương trình môn Địa lý bậc THPT

Phân phối chương trình môn Toán bậc THPT

Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THPT

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THPT

Phân phối chương trình môn Tin học bậc THPT

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THPT

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THPT

Phân phối chương trình môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh bậc THPT

Đánh giá bài viết
3 3.314
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm