Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Kịch bản chương trình đại hội hợp tác xã. Đại hội hợp tác xã nhằm báo cáo tổng kết hoạt động của HTX trong suốt một năm và sau đó bầu ra Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị... Mời các bạn tham khảo.

1. Kịch bản chương trình đại hội thường kì/nhiệm kì

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ (NHIỆM KỲ) HTX ……...........

................., ngày ...... tháng ....... Năm 20......

PHẦN I. NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.

3. Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hội nghị, Thư ký hội nghị

4. Báo cáo số lượng đại biểu, thành viên tham dự hội nghị (đại hội).

PHẦN II. NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm hoặc trong nhiệm kỳ. Dự thảo phương án sản xuất kinh doanh cho năm sau hoặc nhiệm kỳ sau.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

3. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hợp tác xã (nếu có).

4. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

5. Thông qua dự thảo chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ, theo vốn góp.

6. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.

7. Đại biểu thành viên thảo luận.

8. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 4.

9. Bầu bổ sung hoặc bầu mới Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên của HTX (nếu có); thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Giám đốc, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; cách bầu cử.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

- Ban thẩm tra tư cách báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội trước khi bầu cử.

- Bầu cử: biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc bằng bỏ phiếu kín do Đại hội thành viên quyết định:

+ Trường hợp bầu cử bằng cách biểu quyết giơ tay: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và xin ý kiến biểu quyết giơ tay từng phần và thư ký hội nghị ghi nhận kết quả.

+ Trường hợp bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín.

Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử (cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử).

Tiến hành công tác bầu cử: gồm có 4 vòng

Vòng 1: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Giám đốc trong số thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 3: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Vòng 4: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho Đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

+ Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiển soát, trưởng Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên ra mắt. (Giám đốc phát biểu hứa hẹn).

10. Phát biểu ý kiến của Đại biểu khách mời.

11. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Đáp từ.

2. Chào cờ bế mạc.

2. Kịch bản chi tiết Đại hội hợp tác xã

1. Ổn định tổ chức, điểm danh đại biểu triệu tập (Ban tổ chức thực hiện)

Đã đến giờ làm việc, đề nghị các đồng chí đại biểu ổn định.

Thông báo số đại biểu có mặt và đại biểu vắng mặt (lý do).

Đến giờ này đại biểu có mặt là……. đại biểu, vắng mặt ………đại biểu ( có lý do …… đại biểu ).

2. Chào cờ (Ban tổ chức Hội nghị thực hiện)

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ. Cử nhạc (Quốc ca).

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban tổ chức thực hiện)

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa quý vị đại biểu về dự hội nghị!

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Căn cứ …

Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời của HTX hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và nông dân tại địa phương.

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, UBND xã, hôm nay Hợp tác xã … quyết định tổ chức hội nghị thành lập.

Về dự và chỉ đạo hội nghị nghị hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu có các đại biểu khách quý:

Cấp tỉnh:

1. Đồng chí: , chức vụ:

2. Đồng chí: , chức vụ:

Cấp huyện:

1. Đồng chí: , chức vụ:

2. Đồng chí: , chức vụ:

Cấp xã

1. Đồng chí: , chức vụ:

2. Đồng chí: , chức vụ:

Cùng … thành viên của Hợp tác xã …, những người quyết định thành công của hội nghị đã có mặt đông đủ.

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng!

4. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký (Ban tổ chức thực hiện)

Kính thức các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Để điều hành toàn bộ nội dung của hội nghị, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, Ban tổ chức hội nghị đề nghị các quý vị đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Trước hết, hội nghị bầu đoàn chủ tịch hội nghị:

Ban tổ chức dự kiến số lượng đoàn chủ tịch gồm .... đồng chí. (thông thường đoàn chủ tịch có từ 3, 5, 7 đồng chí).

Xin ý kiến hội nghị:

- Đại biểu nào nhất trí số lượng đoàn chủ tịch là .... đồng chí, xin biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có).

Như vậy 100% đại biểu hội nghị đã nhất trí số lượng đoàn chủ tịch hội nghị là .... đồng chí.

Kính thưa hội nghị!

Để chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị, Ban tổ chứ đã chuẩn bị danh sách dự kiến đoàn chủ tịch của hội nghị. Sau đây tôi xin trình bày danh sách dự kiến đoàn chủ tịch hội nghị, trình hội nghị xem xét và quyết định, gồm .... đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí: , chức vụ:

2. Đồng chí: , chức vụ:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với số lượng và danh sách đoàn chủ tịch hội nghị nêu trên, xin biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy, hội nghị đã nhất trí .....% số lượng và danh sách các đồng chí nêu trên tham gia đoàn chủ tịch hội nghị:

Tiến theo hội nghị bầu đoàn thư ký hội nghị

Kính thưa hội nghị!

Ban tổ chức dự kiến số lượng và danh sách đoàn thư ký hội nghị gồm .... đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí: , chức vụ:

2. Đồng chí: , chức vụ:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào đồng ý với danh sách đoàn thư ký hội nghị trên, đề nghị cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị đã nhất trí .....% số lượng và danh sách đoàn thư ký hội nghị có tên nêu trên.

5. Thông qua chương trình làm việc (Đoàn chủ tịch)

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua nội dung chương trình hội nghị gồm các nội dung sau đây (đọc nội dung chương trình hội nghị thành lập HTX)

Trên đây là toàn bộ nội dung về chương trình của hội nghị.

Xin ý kiến của hội nghị !

- Đại biểu nào đồng ý với nội dung chương trình hội nghị, đề nghị biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% chương trình hội nghị của Hợp tác xã …

6. Khai mạc hội nghị thành viên HTX

Thay mặt đoàn chủ tịch xin trân trọng kính mới đồng chí … thay mặt đoàn chủ tịch lên khai mạc hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

(Bài phát biểu khai mạc)

Kính thưa : Quí vị đại biểu.

Thưa hội nghị:

Trong không khí toàn Đảng toàn dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, sáng tạo thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, lập thành tích chào mừng thắng lợi ra mắt xã nông thôn mới.

Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Hợp tác xã … hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và nông dân tại địa phương.

Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị.

7. Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí … thay mặt đoàn chủ tịch hội nghị lên báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã.

(Đọc báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã)

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa trình bày xong báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã.

Xin cảm ơn đồng chí!

8. Báo cáo danh sách thành viên góp vốn

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí … thay mặt đoàn chủ tịch hội nghị lên báo cáo kết thành viên góp vốn.

(Đọc báo cáo kết quả thành viên góp vốn)

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa trình bày xong báo cáo kết quả thành viên góp vốn.

Xin cảm ơn đồng chí!

9. Thông qua dự thảo Điều lệ hợp tác xã

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí … thay mặt đoàn chủ tịch hội nghị lên thông qua dự thảo điều lệ hợp tác xã …

(Đọc Dự thảo Điều lệ hợp tác xã)

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa trình bày xong Dự thảo Điều lệ hợp tác xã.

Xin cảm ơn đồng chí!

10. Thông qua dự thảo Phương án sản xuất kinh doanh hợp tác xã

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí … thay mặt đoàn chủ tịch hội nghị lên thông qua dự thảo Phương án sản xuất kinh doanh hợp tác xã

(Đọc Dự thảo Phương án sản xuất kinh doanh hợp tác xã)

Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi vừa trình bày xong Dự thảo Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

Xin cảm ơn đồng chí!

11. Phầm tham luận

Đại biểu …, đại diện cho tổ, đội, ấp,… lên trình bày tham luận.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

12. Bầu các chức danh của HTX

Thưa toàn thể hội nghị!

Tiếp theo chương trình, hội nghị chúng ta chuyển sang phần bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát của Hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

(Đọc đề án nhân sự của hợp tác xã)

Trên đây là đề án nhân sự của Hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

Xin ý kiến của hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với đề án nhân sự Hợp tác xã …, nhiệm kỳ …., đề nghị biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% với đề án nhân sự Hợp tác xã …, nhiệm kỳ….

Sau đây, tôi xin thông qua mẫu phiếu bầu cử:

Mẫu phiếu bầu cử của hội nghị thành viên Hợp tác xã …, nhiệm kỳ…, gồm 4 loại:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

- Phiếu bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

- Phiếu bầu ban kiểm soát Hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

- Phiếu bầu trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã …, nhiệm kỳ ….

Các mẫu phiếu bầu cử hội nghị thành lập Hợp tác xã …, nhiệm kỳ … là mẫu phiếu bầu cử không có số dư, đại biểu đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc không đồng ý. Các phiếu bầu đều có đóng dấu treo của Hợp tác xã …

Bầu ban kiểm phiếu

Để giúp việc bầu cử, sau đây hội nghị tiến hành bầu ban kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch dự kiến số lượng và danh sách ban kiểm phiếu gồm … đồng chí có tên sau: (thông thường ban kiểm phiếu có 05 đồng chí).

- Đồng chí: , Trưởng ban kiểm phiếu.

- Đồng chí: , Thư ký ban kiểm phiếu.

- Đồng chí: , Uỷ viên ban kiểm phiếu.

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với số lượng và danh sách ban kiểm phiếu gồm … đồng chí có tên như trên, xin cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% số lượng và danh sách ban kiểm phiếu gồm …đồng chí có tên nêu trên

Thưa toàn thể hội nghị!

Sau đây hội nghị tiến hành bầu cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Hợp tác xã … nhiệm kỳ…

- Về phân ứng cử: có đại biểu nào ứng cử vào Hội đồng quản trị của Hợp tác xã … nhiệm kỳ …. (không có).

Như vậy không có đại biểu nào ứng cử.

- Hội nghị chuyển sang phần đề cử:

Căn cứ vào Luật HTX năm 2012 và nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Hợp tác xã …, đoàn chủ tịch đề cử với hội nghị số lượng và danh sách nhân sự của hội đồng quản trị Hợp tác xã … gồm … đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí: , chức vụ:

2. Đồng chí: , chức vụ:

3. Đồng chí: , chức vụ:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với số lượng và danh sách đề cử hội đồng quản trị có tên như trên, xin cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào hội đồng quản trị của hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

Trưởng ban kiểm phiếu điều hành

Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu hội đồng quản trị hợp tác xã …, nhiệm kỳ… cho các thành viên có mặt tại hội nghị hôm nay.

Xin kính mời các thành viên lên bỏ phiếu vào thùng phiếu, đầu tiên là đoàn chủ tịch và các đại biểu. Bỏ phiếu xong đề nghị trở về vị trí ghế ngồi để ban kiểm phiếu làm việc.

Công bố kết quả bầu cử

Kính thưa hội nghị!

Thay mặt ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết qua kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị hợp tác xã …, nhiệm kỳ … (biên bản kiểm phiếu tiết kèm theo)

Căn cứ vào kết quả bầu cử hội đồng quản trị hợp tác xã …, nhiệm kỳ…, các đồng chí sau đây đã trúng cử vào hội đồng quản trị hợp tác xã …:

1. Đồng chí:

2. Đồng chí:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với kết quả như trên, đề nghị cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua kết quả bầu cử hội đồng quản trị của hợp tác xã …, nhiệm kỳ … Xin chúc mừng các đồng chí có tến trên đã trúng cử Hội đồng quản trị Hợp tác xã …, nhiệm kỳ…

Bầu cử, ứng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các đồng chí đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Hợp tác xã … nhiệm kỳ…

- Về phân ứng cử: có đại biểu nào ứng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp tác xã … nhiệm kỳ …. (không có).

Như vậy không có đại biểu nào ứng cử.

- Hội nghị chuyển sản phần đề cử:

Căn cứ vào Luật HTX năm 2012 và nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Hợp tác xã …, đoàn chủ tịch hội nghị đề cử với hội nghị đồng chí … với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã …, nhiệm kỳ…

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với đề cử như trên, xin cho biểu quyết bằng giơ tay.

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua đồng chí … để bầu vào chức danh chủ tịch hội đồng quản trị của hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

Xin cảm ơn các đại biểu

Thay mặt đoàn chủ tịch, xin ý kiến hội nghị tiếp tục trưng dụng ban kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị hợp tác xã … để tiếp tục làm việc trong quá trình bầu cử, ứng cử vào chức danh chủ tịch hội đồng quản trị trong số các đồng chí đã trúng cử vào hội đồng quản trị hợp tác xã … nhiệm kỳ…

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với ý kiến trên, xin cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, không có đại biểu nào có ý kiến khác. 100% đại biểu đã nhất trí tiếp tục trưng dụng ban kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị tiếp tục làm nhiệm vụ.

Trưởng ban kiểm phiếu điều hành

Xin kính mời các thành viên lên bỏ phiếu vào thùng phiếu, đầu tiên là đoàn chủ tịch và các đại biểu. Bỏ phiếu xong đề nghị trở về vị trí ghế ngồi để ban kiểm phiếu làm việc.

Công bố kết quả bầu cử

Kính thưa hội nghị!

Thay mặt ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết qua kiểm phiếu bầu chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã …, nhiệm kỳ … (biên bản kiểm phiếu tiết kèm theo).

Căn cứ vào kết quả bầu cử chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã …, nhiệm kỳ…, đồng chí … đã trúng cử chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã …:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với kết quả như trên, đề nghị cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua kết quả bầu cử chủ tịch hội đồng quản trị của hợp tác xã …, nhiệm kỳ … Xin chúc mừng các đồng chí.

Sau đây, bầu cử, ứng cử vào ban kiểm soát Hợp tác xã … nhiệm kỳ…

- Về phân ứng cử: có đại biểu nào ứng cử vào ban kiểm soát Hợp tác xã … nhiệm kỳ …. (không có).

Như vậy không có đại biểu nào ứng cử.

- Hội nghị chuyển sản phần đề cử:

Căn cứ vào Luật HTX năm 2012 và nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Hợp tác xã …, đoàn chủ tịch đề cử với hội nghị danh sách nhân sự ban kiểm soát Hợp tác xã …, nhiệm kỳ… gồm … đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí:

2. Đồng chí:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với danh sách đề cử như trên, xin cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào ban kiểm soát của hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

Xin cảm ơn các đại biểu

Trưởng ban kiểm phiếu điều hành

Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ban kiểm soát hợp tác xã …, nhiệm kỳ… cho các thành viên có mặt tại hội nghị hôm nay.

Xin kính mời các thành viên lên bỏ phiếu vào thùng phiếu, đầu tiên là đoàn chủ tịch và các đại biểu. Bỏ phiếu xong đề nghị trở về vị trí ghế ngồi để ban kiểm phiếu làm việc.

Công bố kết quả bầu cử

Kính thưa hội nghị!

Thay mặt ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết qua kiểm phiếu bầu ban kiểm soát hợp tác xã …, nhiệm kỳ … (biên bản kiểm phiếu tiết kèm theo)

Căn cứ vào kết quả bầu cử ban kiểm soát hợp tác xã …, nhiệm kỳ…, đồng chí … đã trúng cử ban kiểm soát hợp tác xã …:

1. Đồng chí:

2. Đồng chí:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với kết quả như trên, đề nghị cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua kết quả bầu cử ban kiểm soát của hợp tác xã …, nhiệm kỳ … Xin chúc mừng các đồng chí.

Sau đây, bầu cử, ứng cử vào Trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã … nhiệm kỳ…

- Về phân ứng cử: có đại biểu nào ứng cử vào chức danh trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã … nhiệm kỳ …. (không có).

Như vậy không có đại biểu nào ứng cử.

- Hội nghị chuyển sản phần đề cử:

Căn cứ vào Luật HTX năm 2012 và nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Hợp tác xã …, đoàn chủ tịch hội nghị đề cử với hội nghị đồng chí …với chức danh trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã …, nhiệm kỳ….

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với đề cử như trên, xin cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua đồng chí ….để bầu vào chức danh trưởng ban kiểm soát của hợp tác xã …, nhiệm kỳ …

Xin cảm ơn các đại biểu

Trưởng ban kiểm phiếu điều hành

Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ban kiểm soát hợp tác xã …, nhiệm kỳ… cho các thành viên có mặt tại hội nghị hôm nay.

Xin kính mời các thành viên lên bỏ phiếu vào thùng phiếu, đầu tiên là đoàn chủ tịch và các đại biểu. Bỏ phiếu xong đề nghị trở về vị trí ghế ngồi để ban kiểm phiếu làm việc.

Công bố kết quả bầu cử

Kính thưa hội nghị!

Thay mặt ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết qua kiểm phiếu bầu trưởng ban kiểm soát hợp tác xã …, nhiệm kỳ … (biên bản kiểm phiếu tiết kèm theo)

Căn cứ vào kết quả bầu cử trưởng ban kiểm soát hợp tác xã …, nhiệm kỳ…, đồng chí … đã trúng cử trưởng ban kiểm soát hợp tác xã …:

Xin ý kiến hội nghị!

- Đại biểu nào nhất trí với kết quả như trên, đề nghị cho biểu quyết (bằng giơ tay).

- Đại biểu nào có ý kiến khác (không có hoặc có với số lượng .... đồng chí).

Như vậy, hội nghị nhất trí …% thông qua kết quả bầu cử trưởng ban kiểm soát của hợp tác xã …, nhiệm kỳ … Xin chúc mừng đồng chí.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã ra mắt hội nghị

Thay mặt Đoàn chủ tịch, chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu trước hội nghị thành lập hợp tác xã.

13. Phát biểu của đại biểu khách mời: tỉnh, huyện, xã

14. Đáp từ - cảm ơn

Đồng chí chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã phát biểu tiếp thu ý kiến và cảm ơn!

15. Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua lần lượt từng báo cáo

16. Đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị

Đại diện đoàn Thư ký lên thông qua nghị quyết hội nghị thành viên hợp tác xã

17. Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã xin biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết hội nghị thành viên hợp tác xã.

Hội nghị vừa nghe đồng chí thay mặt đoàn thư ký trình bày nghị quyết của Hội nghị.

Xin ý kiến và biểu quyết của hội nghị (bằng giơ tay).

18. Diễn văn bế mạc hội nghị

19. Nghi lễ chào cờ

3. Kịch bản chung chương trình đại hội hợp tác xã

PHẦN I: NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình Đại hội.

4. Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch, Chủ toạ hội nghị, Bầu Thư ký hội nghị - Ban Kiểm tra tư các đại biểu (nếu có).

PHẦN II: NỘI DUNG

1. Báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (năm) trước.

2. Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ (năm) tiếp theo.

3. Báo cáo công khai tài chính HTX năm 20... và nhiệm kỳ.

4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ (năm) trước.

5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm) trước.

6. Báo cáo dự thảo Điều lệ HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

7. Báo cáo kết quả đánh giá phân loại HTX theo Thông tư 01/2006/TT-BKH nghày 19/01/2006.

8. Thông qua định mức tiền công, tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiểm soát viên).

9. Thông qua dự thảo phân phối thu nhập.

10. Tóm tắt nội dung cần tập trung thảo luận và gợi ý thảo luận.

11. Đại biểu thành viên thảo luận.

12. Đại hội biểu quyết từng phần từ 1 đến 9.

13. Ban quản trị (Hội đồng quản trị), Ban kiểm soát (kiểm soát viên) nhiệm kỳ cũ từ chức.

14. Thông qua danh sách thành viên mới hoặc thành viên xin ra khỏi HTX.

15. Bầu mới (hoặc bầu bổ sung) Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiểm soát viên) HTX (nếu có).

- Đoàn chủ tịch giới thiệu cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); cách bầu cử.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng, giới thiệu danh sách, cách bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX (kiểm soát viên).

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu dự đại hội trước khi bầu cử.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban bầu cử, đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phhiếu kín hoặc giơ tay.

- Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử: Cách bầu cử, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, điều kiện trúng cử.

16. Tiến hành công tác bầu cử: Gồm có 4 vòng

Vòng 1: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Hội đồng quản trị.

Vòng 2: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên).

Vòng 3: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Chủ tịch trong số thành viên Hội đồng quản trị.

Vòng 4: Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số uỷ viên Ban kiểm soát (HTX có một kiểm soát viên thì không bầu Trưởng Ban kiểm soát).

Mỗi vòng, Ban bầu cử phát phiếu bầu cho đại biểu thành viên sau đó thu phiếu về, kiểm phiếu và công bố kết quả trúng cử (thông qua biên bản kiểm phiếu).

Hội đồng quản trị, Ban kiển soát (kiểm soát viên) ra mắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu hứa hẹn.

17. Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình, kế hoạch hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ mới; xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp đầy đủ, trung thực tất cả các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

18. Phát biểu ý kiến của đại biểu khách mời.

PHẦN III: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội chính thức.

2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đánh giá bài viết
6 16.887
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm