Kịch bản dẫn chương trình bầu ban thanh tra nhân dân

4 12.922

Mẫu kịch bản điều hành bầu Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... Để tổ chức được lễ bầu ban thanh tra nhân dân hay và ý nghĩa, mời các bạn tham khảo Kịch bản dẫn chương trình bầu ban thanh tra nhân dân sau đây.

1. Cơ cấu, tiêu chuẩn của Ban thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân do hội nghị cán bộ công chức, viên chức bầu ra, có từ 3 đến 9 uỷ viên, nhiệm kỳ 2 năm .Thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị, trường học không tham gia ban thanh tra nhân dân. Thành viên của Ban thanh tra phải là những cán bộ viên chức nhà nước gương mẫu trong công tác, chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; trung thực, thẳng thắn, khách quan, có tinh thần đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cái đúng, cái tích cực trong đơn vị; có trình độ hiểu biết pháp luật, tâm lý xã hội, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệt tình với công tác thanh tra.

Đối chiếu với quy định, Hội nghị dự kiến số lượng BTTND nhiệm kỳ ........................ là ….đồng chí. (Biểu quyết)

Hướng dẫn bầu cử:

+ Trước hết, xin mời các đồng chí ứng cử vào danh sách BTTND nhiệm kỳ .........................

+ Nếu không có đồng chí nào ứng cử, xin mời Đại hội chuyển sang phần đề cử.

+ Về Đề cử, theo Hướng dẫn có thể tiến hành theo hai cách sau:

Cách 1: Hội nghị giới thiệu.

Cách 2: Đoàn Chủ tọa sẽ giới thiệu danh sách các đồng chí dự kiến bầu vào BTTND.

Xin ý kiến Đại hội theo Cách 1 hay Cách 2?

Đại biểu nào nhất trí với Cách 2 cho biểu quyết?

Có đại biểu nào không nhất trí?

Có đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy Đại hội nhất trí 100% Cách 2: Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách.

Xin cảm ơn hội nghị.

Đoàn Chủ tọa xin trân trọng giới thiệu:

Danh sách dự kiến BTTND nhiệm kỳ …………

  • Đ/c: ………………….
  • Đ/c: ………………….
  • Đ/c: ………………….

Đề nghị đại hội biểu quyết chốt danh sách.

Kết luận: Như vậy đại hội đã nhất trí chốt Danh sách ….đ/c trên tham gia bầu BTTND.

3. Bầu Ban bầu cử:

Hội nghị đã thông qua cách thức và danh sách bầu cử.

Sau đây hội nghị sẽ tiến hành bầu Ban Bầu cử.

* Về số lượng: Đoàn Chủ tọa dự kiến số lượng Ban Bầu cử là 03 đ/c.

Xin ý kiến hội nghị? (biểu quyết).

Như vậy hội nghị đã nhất trí số lượng Ban Bầu cử là 03 đ/c.

Đoàn Chủ tọa xin trân trọng giới thiệu:

Danh sách dự kiến Ban Bầu cử

  • Đ/c: ………………….
  • Đ/c: ………………….
  • Đ/c: ………………….

Chốt Danh sách Ban bầu cử (biểu quyết)

Như vậy Đại hội nhất trí giới thiệu………đồng chí vào Ban Bầu cử. Sau đây xin mời Ban Bầu cử lên làm việc.

Tiến hành bầu cử: (Đ/c…………..điều hành).

Kính thưa hội nghị!

Ban Bầu cử xin hướng dẫn về thủ tục, nguyên tắc bầu cử như sau:

Thứ nhất: Việc tiến hành bầu cử trên nguyên tắc bỏ phiếu kín, bầu tròn.

Thứ hai: Về phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của nhà trường, ở góc trái, phía trên.

Thứ ba: Về cách bầu: Người bầu tín nhiệm ai thì dùng bút ghi họ tên người đó lên phiếu.

Thứ tư: Phiếu không hợp lệ gồm các trường hợp sau:

- Phiếu bầu ghi tên người người ngoài danh sách bầu cử đã được hội nghị thông qua.

- Phiếu có đánh dấu riêng, hoặc dùng từ 2 mầu mực trở lên.

- Phiếu không có đóng dấu của nhà trường theo quy định.

Thứ năm: Phiếu hợp lệ: Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu người có tên trong danh sách bầu cử, phiếu bầu đủ hoặc thiếu so với số lượng được bầu.

Thứ sáu: Điều kiện trúng cử: Người trúng cử là người đạt số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống đến đủ số lượng theo cơ cấu.

Như vậy, hội nghị đã rõ về thủ tục bầu cử. Ban Bầu cử xin tiến hành phát phiếu.

Mời ban bầu cử phát phiếu.

(Lưu ý: Phát phiếu xong, mọi người bỏ phiếu xong, Ban Bầu cử kiểm số phiếu Thông báo số phiếu phát ra, số phiếu thu về trước Đại hội).

Đoàn Chủ tọa xin trân trọng giới thiệu Đ/c:………………- Trưởng ban Bầu cử lên công bố kết quả bầu BCH nhiệm kỳ .........................

Đánh giá bài viết
4 12.922
Thủ tục hành chính Xem thêm