Kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán

Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư?... Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành

Đánh giá bài viết
10 19.174
Kinh tế - Xã hội Xem thêm