Luật Cạnh tranh

1 366
 

       
     

  
Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh.

   
     
                      
                    
                
     
                    
                  
                  
         
              
     
           
 Hiệp hội ngành, nghề           
 Hành vi hạn chế cạnh tranh                
                     
   
 Tác động hạn chế cạnh tranh                

 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh               
          
 Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền         
                     
 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh             
                    
           
 Thị trường liên quan                  
                      
           
 Tố tụng cạnh tranh                  
               
 Vụ việc cạnh tranh                    
                      
       
        
                     
                      
  
                     
                    
         
          
                    
     
                  
                    
   
         
                
                   
   
                      
   
                      

          
           
                    
                   
            
                    
      
           
                  
                  
                     
                     
            
        

Luật Cạnh tranh 2018

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Theo đó: Bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế; Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh... Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây. 

Đánh giá bài viết
1 366
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm