Luật đầu tư - Ebook

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

Đánh giá bài viết
3 8.889
Kinh tế - Xã hội Xem thêm