Luật Tố cáo

1 183
QUỐC HỘI
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  
Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018
LUẬT
TỐ CÁO
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
                    
                   
                  
      
Điều 2. Giải thích từ ngữ
           
 Tố cáo                  
                   
                   
           
                
                 
 Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công v   
                  

                
                  
                
                 
        
    
 Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản nhà nước trong các lĩnh vực    
                    
                  
        
 Người tố cáo        
 Người bị tố cáo             
 Người giải quyết tố cáo              
 Giải quyết tố cáo                 
         
Điều 3. Áp dụng pháp luật về tố cáo giải quyết tố cáo
                    
                 
               
                   
       
Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tố cáo
                 
          
                   
              
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, t chức, nhân thẩm quyền trong việc tiếp
nhận, giải quyết tố cáo
                 
     
                   
                   
                 
      
                    
       
                  
                
                  
                  
 
Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của quan, tổ chức, nhân có liên quan trong việc
giải quyết tố cáo
                
                  
                   
                   
                  
Điều 7. Chấp hành quyết định xử hành vi vi phạm pháp luật bị t cáo
                    
               
                  
                   
   
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo giải quyết tố cáo
           
             

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Đánh giá bài viết
1 183
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm