Luyện giải đề thi trắc nghiệm Địa lý ôn thi THPT quốc gia năm 2018

Trang1/17
ÔnLuyệnTổngHợp13/06/2018
Ngày:13/06/2018-Thờigian:60phút-Sốcâuhỏi:50
Câu1:
Nhậnđịnhnàosauđâykhôngđúngvớiđặcđiểmlaođộng
nướctahiệnnay?
A. Tỉlệthiếuviệclàmởnôngthônthấphonthànhthị.
B. Tốcđộtăngnguồnlaođộngcaohontốcđộtăngdân
số.
C. Tỉlệthấtnghiệpỏthànhthịcaohonnôngthôn.
D. Năngsuấtlaođộngthấpdochấtlượngnguồnlao
độngchưađượccảithiện.
Đápángợiý
Nhậnđịnhkhôngđúngvớiđặcđiểmlaođộngnước
tahiệnnaylàTỉlệthiếuviệclàmởnôngthônthấp
hơnthànhthị.Vìởnôngthôn,tỉlệthiếuviệclàm
caohơnthànhthị,cònthànhthịcótỉlệthấtnghiệp
caohơnnôngthôn
=>ChọnđápánA
Câu2:
CácngànhcôngnghiệptruyềnthốngcủaHoaKìtậptrung
chủyếuởvùng
A. Trungtâm.
B. phíaTây.
C. ĐôngBắc.
D. PhíaNam.
Đápángợiý
CácngànhcôngnghiệptrayềnthốngcủaHoaKì
tậptrungchủyếuởvùngĐôngBắc(sgkĐịalí11
trang43)
=>Chọnđápánc
Câu3:
CăncứvàoAtlatĐịalýViệtNamtrang4-5,chobiếttỉnhnào
sauđâykhônggiápCampuchia?
A. KonTum.
B. BìnhPhước.
C. ĐắkLắk.
D. QuảngNam.
Đápángợiý
CăncứvàoAtlatĐịalýViệtNamtrang4-5,tỉnh
QuảngNamkhônggiápCampuchia=>Chọnđáp
ánD
Câu4:
ỞvùngTrungduvàmiềnnúiBắcBộ,sảnxuấtrauônđới,hạt
giốnglàthếmạnhnổibậtcủađịaphươngnàosauđây?
A. MauSơn(LạngSơn).
B. MườngNhé(ĐiệnBiên),
C. SaPa(LàoCai).
D. ĐồngVăn(HàGiang).
Đápángợiý
ởvùngTrungduvàmiềnnúiBắcBộ,sảnxuấtrau
ônđói,hạtgiốnglàthếmạnhnổibậtcủađịa
phươngSaPa(LàoCai).(sgkĐịalí12trang148)
=>Chọnđápánc
Trang2/17
Câu5:
DựavàoAtlatĐịalíViệtNamtrang13và14,hãychobiết
cácconsôngởcùngTâyBắcvàBắcTrungBộchủyếuchảy
theohướngnàosauđây?
A. TâyBắc-ĐôngNam.
B. ĐôngBắc-TâyNam
C. Tây-Đông.
D. Vòngcung
Đápángợiý
ĐápánA
DựavàoAtlatĐịalíViệtNamtrang13và14,hãy
chobiếtcácconsôngởcùngTâyBắcvàBắcTrung
BộchủyếuchảytheohướngTâyBắc-ĐôngNam.
Câu6:
Nhậnxétnàosauđâyđúngnhấtvềmộtsốđặcđiểmkinhtế-
xãhộicủanhómnuớcpháttriển?
A. Đầutưnướcngoàinhiều,GDP/ngưòithấp,chỉsốHDI
ởmứccao.
B. Đầutưnướcngoàiít,GDP/ngưòicao,chỉsốHDIở
mứccao.
C. Đầutưnướcngoàinhiều,GDP/ngưòicao,chỉsốHDI
ởmứcthấp.
D. Đầutưnướcngoàinhiều,GDP/ngưòicao,chỉsốHDI
ởmứccao.
Đápángợiý
Nhậnxétđúngnhấtvềmộtsốđặcđiểmkinhtế-
xãhộicủanhómnướcpháttriểnlàĐầutưnước
ngoàinhiều,GDP/ngườicao,chỉsốHDIởmứccao
(sgkĐịalí11trang6)
=>ChọnđápánD
Câu7:
Hiệnnay(tháng1năm2018)tạiMẫuSơn(LạngSơn)
nhữngngàycóhiệntượngtuyếtvàđóngbăng.Vìsaoxứsở
nhiệtđớilạicóhiệntượngnày?
A. MẫuSơnnằmởvĩđộcaovàởvịtrítrựctiếpđóngió
mùaĐôngBắccùngxuhướngbiếnđổikhíhậu.
B. MẫuSơnnằmcaosovớimựcnướcbiểnvàởvĩđộ
caocùngxuhướngbiếnđổikhíhậu.
C. MẫuSơnnằmcaosovớimựcnướcbiểnvàởvịtrí
trựctiếpđóngiómùaĐôngBắccùngxuhướngbiến
đổikhíhậu.
D. Dobiếnđổikhíhậuvàsựhoạtđộngmạnhcủagió
mùaĐôngBắc.
Đápángợiý
ĐápánA
Hiệnnay(tháng1năm2018)tạiMẫuSơn(Lạng
Sơn)cónhữngngàycóhiệntượngtuyếtvàđóng
băng.ởvùngnhiệtđớilạicóhiệntượngnàydoMẫu
Sơnnằmởvĩđộcaovàởvịtrítrựctiếpđóngió
mùaĐôngBắckhiếnMẫuSơnlà1trongnhữngnơi
cómùađônglạnhnhấtnướcta,cùngvớiđólàxu
hướngbiếnđổikhíhậukhiếnchothờitiếtcựcđoan
hơn,mùađônglạnhhơn
Câu8:
Sựphânhóacủanhântốtựnhiênnàosauđâycóảnhhưởng
rấtcănbảnđếncơcấusảnphẩmnôngnghiệp?
A. Địahình.
B. Đấtđai,
C. Khíhậu,
D. Nguồnnước.
Đápángợiý
Khíhậunhiệtđớiẩmgiómùacósựphânhóarấtrõ
rệttheochiềuBắc-Namvàtheochiềucaođịahình
nêncóảnhhưởngrấtcănbảnđếncơcấumùavụ
vàcơcấusảnphẩmnôngnghiệp=>Chọnđápán
c
Trang3/17
Câu9:
Hiệnnay(tháng1năm2018)tạiMauSơn(LạngSơn)
nhữngngàycóhiệntượngtuyếtvàđóngbăng.Vìsaoxứsở
nhiệtđớilạicóhiệntượngnày?
A. MầuSơnnằmởvĩđộcaovàởvịtrítrựctiếpđóngió
mùaĐôngBắccùngxuhướngbiếnđổikhíhậu.
B. MauSơnnằmcaosovớimựcnướcbiểnvàởvĩđộ
caocùngxuhướngbiếnđổikhíhậu.
C. MầuSơnnằmcaosovớimựcnướcbiểnvàởvịtrí
trựctiếpđóngiómùaĐôngBắccùngxuhướngbiến
đổikhíhậu.
D. Dobiếnđồikhíhậuvàsựhoạtđộngmạnhcủagió
mùaĐôngBắc.
Đápángợiý
Hiệnnay(tháng1năm2018)tạiMầuSon(Lạng
Son)cónhữngngàycóhiệntượngtuyếtvàđóng
băng,ởvùngnhiệtđóilạicóhiệntượngnàydoMau
Sonnằmởvĩđộcaovàởvịtrítrựctiếpđóngió
mùaĐôngBắckhiếnMauSonlà1trongnhữngnơi
cómùađônglạnhnhấtnướcta,cùngvóiđólàxu
hướngbiếnđổikhíhậukhiếnchothờitiếtcựcđoan
hon,mùađônglạnhhon=>ChọnđápánA
Câu10:
Vìsaonướctaphảităngcườnghợptácvóicácnướcláng
giềngtrongviệcgiảiquyếtcácvấnđềvềbiểnvàthềmlục
địa?
A. BiểnĐônggiàutàinguyên,manglạihiệuquảkinh
tếcao,cóýnghĩaquantrọngvềmặtquốcphòng.
B. BiểnĐôngnghèotàinguyênnhưnglàkhuvựcnhạy
cảm,đãtừngxảyratranhchấpvềchủquyềnvùng
biểngiữacácnước.
C. BiểnĐôngnằmtrênđườnghànghảiquốctếquan
trọngtừĐạiTâyDươngsangTháiBìnhDưong.
D. ToànbộbiểnĐôngđềuthuộcchủquyềncủaViệt
Nam.
Đápángợiý
AĐúngNướctaphảităngcườnghợptácvớicác
nướclánggiềngtrongviệcgiảiquyếtcácvấnđềvề
biểnvàthềmlụcđịavìBiểnĐônggiàutàinguyên,
manglạihiệuquảkinhtếcao,cóýnghĩaquan
trọngvềmặtquốcphònglạilàkhuvựckhánhạy
cảmvàcóvịtríchiếnlượcquantrọng...
BBiểnĐôngnghèotàinguyênlàsai
C.BiểnĐôngnằmtrênđườnghànghảiquốctế
quantrọngtừĐạiTâyDưongsangTháiBìnhDương
cũngsaivìBiểnĐôngnằmtrênđườnghànghải
quốctếquantrọngtừẢnĐộDươngsangTháiBình
Dương
D.ToànbộbiểnĐôngđềuthuộcchủquyềncủaViệt
Namcũngsai=>ChọnđápánA
Chúý:dễdàngloạicácđápáncònlạivìđềucónội
dungsai
Câu11:
Hiệpưócnàosauđâyđánhdấumộtbướcngoặttrongtiến
trìnhnhấtthểhóachâuÂuvàdẫnđếnviệcthànhlậpCộng
đồngchâuÂu?
A. HiệpưócMa-xtrích.
B. HiệpưócNice.
C. HiệpướcLit-xbon.
D. HiệpướcAm-xtec-đam.
Đápángợiý
Hiệpuócđãđánhdấumộtbuócngoặttrongtiến
trìnhnhấtthểhóachâuÂuvàdẫnđếnviệcđổitên
CộngđồngchâuÂuthànhLiênminhchâuÃulà
HiệpướcMa-xtrích=>ChọnđápánA

Luyện giải đề thi trắc nghiệm Địa lý

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Luyện giải đề thi trắc nghiệm Địa lý ôn thi THPT quốc gia năm 2018, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh tham khảo.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Luyện giải đề thi trắc nghiệm Địa lý ôn thi THPT quốc gia năm 2018. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 1.091
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm