Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán phần trăm kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó Toán 5

Ví dụ 1: Số học sinh nam của một trường là 327 học sinh và chiếm 54,5% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh của trường đó.

54,5% số học sinh toàn trường là 327 học sinh.

1% số học sinh toàn trường là:

327 : 54,5 = 6 (học sinh)

Số học sinh của trường hay 100% số học sinh toàn trường là:

6 x 100 = 600 (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

327 : 54,5 x 100 = 600

hoặc 327 x 100 : 54,5 = 600

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết 54,5% của nó là 327, ta có thể lấy 327 chia cho 54,4 rồi nhân với 100 hoặc lấy 327 nhân với 100 rồi chia cho 54,5.

Ví dụ 2: Giá thứ nhất có 88 quyển sách. Số sách ở giá thứ nhất bằng 17,6% số sách ở giá thứ hai. Hỏi giá thứ hai có bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp:

Theo đề bài ta có 17,6% số sách ở giá thứ hai là 88 quyển sách. Muốn tìm số sách của giá thứ hai ta có thể lấy 88 chia cho 17,6 rồi nhân với 100 hoặc lấy 88 nhân với 100 rồi chia cho 17,6.

Cách giải:

Giá thứ hai có số quyển sách là:

88 : 17,6 x 100 = 500 (quyển sách)

Đáp số: 500 quyển sách.

Ví dụ 3: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 772 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 96,5% tổng số sản phẩm. Tính số sản phẩm không đạt chuẩn.

Phương pháp:

- Tính tổng số sản phẩm: theo đề bài ta có 96,5% tổng số sản phẩm là 772 sản phẩm; muốn tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy 772 chia cho 96,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 772 nhân với 100 rồi chia cho 96,5.

- Tính số sản phẩm không đạt chuẩn ta lấy tổng số sản phẩm trừ đi số sản phẩm đạt chuẩn.

Cách giải:

Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

772 : 96,5 x 100 = 800 (sản phẩm)

Số sản phẩm không đạt chuẩn của xưởng may đó là:

800 - 772 = 28 (sản phẩm)

Đáp số: 28 sản phẩm.

Bài tập luyện tập Tỉ số phần trăm

Giải bài tập Giải Toán Tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Đánh giá bài viết
3 369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm