Lý thuyết kế toán đại cương

Tài liệu định dạng PDF bao gồm 8 câu hỏi và lời giải về lý thuyết kế toán đại cương...

Câu 1: Phân tích vai trò và nhiệm vụ của kết toán.

Câu 2: Trình bày các công việc của nền kế toán

Câu 3: Trình bày khái niệm và kết cấu cảu bản cân đối kế toán

Câu 4: Trình bày khái niệm, kết cấu, nội dung của bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Câu 5: Chứng từ kế toán là gì? ý nghĩa và tác dụng của chứng từ kế toán

Câu 6: Trình bày các cách phân loại chứng từ kế toán

Câu 7: Trình bày trình tự xử lý chứng từ kế toán

Câu 8: Kiểm kê là gì? Trình bày các loại, các phương pháp kiểm kê và vai trò của kế toán trong kiểm kê

Đánh giá bài viết
16 29.097
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Xã hội Xem thêm