Lý thuyết Toán lớp 6: Ước chung và bội chung

1 158

Lý thuyết Ước chung và bội chung

Lý thuyết Toán lớp 6: Ước chung và bội chung bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ước chung và bội chung Toán lớp 6

1. Ước chung

Ước chung của hai hay nhiều số là ước chung của tất cả các số đó.

Nhận xét:

+ x ∈ ƯC(a, b) nếu a\ \vdots\ x\ và\ b\ \vdots\ x

+ x ∈ ƯC(a, b, c) nếu a\ \vdots\ x\ ;\ b\ \vdots\ x\ và\ c\ \vdots\ x

Ví dụ:

Ta có: Ư(8) = {1; 2; 4; 8} và Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Nên Ư(8, 12) = {1; 2; 4}.

2. Bội chung

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Nhận xét:

+ x ∈ BC(a, b) nếu x\ \vdots\ a\ và\ x\ \vdots\ b

+ x ∈ BC(a, b, c) nếu x\ \vdots\ a\ ;\ x\ \vdots\ b\ và\ x\ \vdots\ c

Ví dụ:

Ta có: B(3) = {0; 3; 6; 9; 12;...} và B(2) = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12;...}

Nên BC(2,3) = {0; 6; 12;...}

3. Chú ý

Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Kí hiệu: Giao của tập hợp A và tập hợp B kí hiệu là A ∩ B

Có thể hiểu:

+ Ư(a) ∩ Ư(b) = ƯC(a,b)

+ B(a) ∩ B(b) = BC(a,b)

Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết và viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Để nhận biết một số là ước chung của hai số, ta kiểm tra xem hai số đó có chia hết cho số này hay không.

Để viết tập hợp các ước chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các ước của mỗi số rồi tìm giao của các tập hợp đó.

Dạng 2: Bài toán đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích bài toán để đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số.

Dạng 3: Nhận biết và viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

+ Để nhận biết một số là bội chung của hai số, ta kiểm tra xem số này có chia hết cho hai số đó hay không?

+ Để viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số, ta viết tập hợp các bội của mỗi số rồi tìm giao của các tập hợp đó.

Dạng 4: Tìm giao của hai tập hợp cho trước

Phương pháp:

Chọn ra những phần tử chung của hai tập hợp A và B. Đó chính là các phần tử của A∩ B.

Bài tập Ước chung và bội chung lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Ước chung và bội chung, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 158
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm