Lý thuyết và bài tập nâng cao câu điều kiện loại 2

Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án

Bài tập về câu điều kiện loại 2 nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Câu điều kiện loại 2 gồm lý thuyết về các loại câu điều kiện và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Lý thuyết và bài tập nâng cao câu điều kiện loại 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết câu điều kiện loại 2

Diễn tả hành động không có thực ở hiện tại hoặc tương lai

If + S + simple past (quá khứ đơn), S + past future ( would) + V

Ví dụ: If I were the president, I would build more hospitals (Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ xây nhiều bệnh viện hơn)

Lưu ý:

- Mệnh đề “If” khi được đặt trước mệnh đề chính ta phải dùng dấu phẩy “,”

- Các động từ khuyết thiếu (could, might, had to,…) có thể được dùng để thay thế “would” trong mệnh đề chính

- Đôi khi thì hiện tại đơn có thể được dùng trong mệnh đề chính, khi diễn tả một quy luật, một sự thật hiển nhiên, một điều kiện luôn luôn đúng.

II. Bài tập luyện tập câu điều kiện loại 2

Exercise 1: Put the verb into the correct form

1. If ____________ (I/ know) hiss number, I would phone him.

2. ____________ (I/ not/ buy) that coat if I were you.

3. ______________ (I/ help) you if I could, but I’m afraid I can’t.

4. This soup isn’t very nice. _____________ (it/ taste) better if it wasn’t so salty.

5. We live in a city and don’t need a car, but we would need one if ___________ (we/ live) in the country.

6. We all need jobs and money, but what _____________ (you/ do) if _______________ (you/ not/ have) to work?

7. I think there are too many cars. If ________________ (there/ not/ be) so many cars, _____________ (there/ not/ be) so much pollution.

8. You’re always tired because you go to bed so late. If __________ (you/ not/ go) to bed so late every night, ________________ (you/ not/ be) tired all the time.

Exercise 2: Use the prompts to ask and answer questions as in the example

0. meet a famous actress?/ ask to take a photo of her

A: What would you do if you met a famous actress?

B: If I met a famous actress, I would ask to take a photo of her

1. win $150,000?/ buy lots of presents for my family

A: ____________________________________

B: ____________________________________

2. a dog chase you? / run

A: ____________________________________

B: ____________________________________

3. want to be fit and healthy?/ stop eating junk food

A: ____________________________________

B: ____________________________________

Exercise 3: Write a sentence with if… for each situation

0. We don’t see you very often because you live so far away

If you didn’t live so far away, we’d see you more often

1. I like these shoes but they’re too expensive, so I’m going to buy them

I _________________ them if __________________________ so________________.

2. We’d like to go on holiday, but we can’t afford it

We _____________________ if ________________________________.

3. I don’t want his advice, and that’s why I’m not going to ask for it

If ______________________________.

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct tense

1. If I _______ (have) more free time, I would take up a hobby

2. If I were you, I __________ (study) harder.

3. If he ___________ (not/be) afraid, he would go bungee jumping

4. If I saw a ghost, I _________________ (scream).

5. If I had a good voice, I ____________ (become) a singer.

Exercise 5: Choose the best answer

1. If I ______ to Athens, I’d visit the Acropolis.

A. goes

B. went

C. will go

2. If I had money, I _____ some to the poor.

A. give

B. would give

C. gave

3. If she _____ rich, she would buy a yacht

A. were

B. weren’t

C. wasn’t

4. If Simon had a garden, he ______ trees

A. planted

B. would plant

C. will plant

5. If Mary ____ time, she’d go out more

A. have

B. has

C. had

-The end-

Đáp án bài tập luyện tập câu điều kiện loại 2

Exercise 1: Put the verb into the correct form

1.If ____knew________ (I/ know) hiss number, I would phone him.

2.____I wouldn’t buy________ (I/ not/ buy) that coat if I were you.

3._____I would help_________ (I/ help) you if I could, but I’m afraid I can’t.

4.This soup isn’t very nice. ____It would taste_________ (it/ taste) better if it wasn’t so salty.

5.We live in a city and don’t need a car, but we would need one if ___we lived___ (we/ live) in the country.

6.We all need jobs and money, but what ____would you do______ (you/ do) if ___you didn’t have____ (you/ not/ have) to work?

7.I think there are too many cars. If ____there weren’t_____ (there/ not/ be) so many cars, __there wouldn’t be______ (there/ not/ be) so much pollution.

8.You’re always tired because you go to bed so late. If ___you didn’t go_______ (you/ not/ go) to bed so late every night, ____you wouldn’t be___ (you/ not/ be) tired all the time.

Exercise 2: Use the prompts to ask and answer questions as in the example

1. A: What would you do if you won $150,000?

B: If I won $150,000, I would buy lots of presents for my family

2. A: What would you do if a dog chased you?

B: If a dog chased me, I would run

3. A: What would you do if you wanted to be fit and healthy?

B: If I wanted to be fit and healthy, I would stop eating junk food

Exercise 3: Write a sentence with if… for each situation

1. I would buy them if they weren’t so expensive

2. We would go on holiday if we could afford it

3. If I wanted his advice, I would ask for it

Exercise 4: Put the verbs in brackets into the correct tense

1. If I ___had____ (have) more free time, I would take up a hobby

2. If I were you, I ____would study______ (study) harder.

3. If he ___wasn’t________ (not/be) afraid, he would go bungee jumping

4. If I saw a ghost, I _______would scream__________ (scream).

5. If I had a good voice, I _____would become_______ (become) a singer.

Exercise 5: Choose the best answer

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập và đáp án của Lý thuyết và bài tập nâng cao câu điều kiện loại 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Chuyên đề Câu điều kiện - Ôn thi vào 10, Lý thuyết và bài tập nâng cao câu điều kiện loại 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm