Market Leader Business English Human Resources

Market Leader Business English Human Resources

Market Leader Business English Human Resources là một giáo trình tiếng Anh thương mại về chủ đề Nhân lực, nhân sự cực kỳ hữu ích của tác giả Sara Helm và Rebecca Utteridge dành cho các bạn yêu thích tiếng Anh hoặc đang học tập và công tác trong ngành Kinh doanh - Thương mại.

Market Leader Business English Marketing

Market Leader Business English Accounting and Finance

Tài liệu tiếng Anh thương mại

Giáo trình Market Leader Business English Human Resources thuộc bộ sách Market Leader Business English được xuất bản bởi Pearson Longman do nhiều tác giả biên soạn. Bộ giáo trình này tập trung khám phá các chủ đề thương mại tiêu biểu và xây dựng các chuẩn mực ngôn ngữ chuyên nghiệp yêu cầu khi giao tiếp trong kinh doanh. Đặc biệt, giáo trình Market Leader Business English Human Resources sẽ tập trung đi sâu hơn vào các chủ đề về nguồn nhân lực, nhân sự với những bài học vô cùng thực tế và cần thiết.

Tương tự như giáo trình Market Leader Business English Marketing Market Leader Business English Accounting and Finance VnDoc đã giới thiệu từ trước, giáo trình Market Leader Business English Human Resources cũng gồm 18 Unit, chia thành 6 chủ đề chính. Trong mỗi Unit, có 4 phần chính. Phần đầu tiên là phần Before You Read. Trong phần này, bạn sẽ phải thảo luận các câu hỏi liên quan đến chủ đề sắp tìm hiểu. Phần thứ hai là phần Reading. Phần này gồm ba nội dung chính là: Understanding the main points (Hiểu ý chính), Understanding details (Hiểu chi tiết) và Searching for Information (Tìm kiếm thông tin). Phần thứ ba là phần Vocabulary. Khác với phần Vocabulary trong các giáo trình trước, phần này gồm năm nội dung chính: Word search (Tra từ), Word Families (Từ cùng họ), Word partnerships (Quan hệ từ), Sentence completion (Hoàn thành câu) và Understanding expressions (Hiểu diễn đạt). Phần thứ tư là Over To You. Trong phần này, bạn sẽ trả lời những câu hỏi cuối bài và tổng kết bài đã học.

Sau đây mời các bạn tham khảo nội dung chính của giáo trình:

Topic 1: Recruitment: Tuyển dụng

 • Unit 1: E-recruitment: Tuyển dụng điện tử
 • Unit 2: Social networking: Mạng xã hội
 • Unit 3: The war for talent: Generation Y: Cuộc chiến nhân tài: Thế hệ Y

Topic 2: Training: Đào tạo

 • Unit 4: Executive education: Giáo dục điều hành
 • Unit 5: Evaluating training programmes: Đánh giá các chương trình đào tạo
 • Unit 6: Apprenticeships: Thực tập

Topic 3: Pay and reward: Lương và thù lao

 • Unit 7: Executive pay: Lương điều hành
 • Unit 8: Benefits: Quyền lợi/Lợi ích
 • Unit 9: Bonuses and incentives: Lợi tức và ưu đãi

Topic 4: Diversity: Tính đa dạng

 • Unit 10: Ethnic diversity: Đa dạng dân tộc
 • Unit 11: Gender equality: Bình đẳng giới
 • Unit 12: Hiring locally or abroad: Thuê nội địa hoặc nước ngoài

Topic 5: Strategy: Chiến lược

 • Unit 13: Building a strong HR brand: Xây dựng một thương hiệu HR mạnh
 • Unit 14: E-firing: Chương trình E-firing

Topic 6: HR documents: Tài liệu nhân sự

 • Unit 15: Job advertisement: Quảng cáo việc làm
 • Unit 16: Letter of appointment: Thư bổ nhiệm
 • Unit 17: Performance appraisal record: Biên bản thẩm định thực hiện
 • Unit 18: Staff satisfaction survey: Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
Đánh giá bài viết
1 2.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế Xem thêm