Mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường

1 3

Mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường là gì? Mẫu yêu cầu thi mẫu và kiểm định môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường là gì?

Mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc thu mẫu và kiểm định môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin thu mẫu và kiểm định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường

Mẫu 01-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
……………………………
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../YCKĐ- ……

………, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

YÊU CẦU THU MẪU VÀ KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Kính gửi:

……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Yêu cầu ……………………………………………………………………………….

tiến hành công tác thu mẫu, kiểm định môi trường tại cơ sở/ địa điểm trên.

Dự kiến thời gian tiến hành: …………………………………………………………

Họ tên, chức danh, điện thoại người liên lạc: ………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………
- ……………
- ……………
- Lưu: ………

(3) ……………………………
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan yêu cầu.

(2) Nội dung văn bản gồm tóm tắt nội dung sự việc (lý do yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường).

(3) Chức danh người có thẩm quyền.

Mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường

Mẫu 01-MTr: Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm