Mẫu 02/BTNN: Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

1 137

 Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02/BTNN: Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường được ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BTP về biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:…../TB-…(1)…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(2)…, ngày … tháng … năm………

 THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

Kính gửi:…………………………(3)……………………………………………

Địa chỉ:……………………………(4)…………………………………………...

Ngày…. tháng….năm…,.……….(5)…..đã nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường của Ông/Bà nộp …….(6)……..

………(5)……..đã tiến hành xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường và nhận thấy hồ sơ của Ông/Bà chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước……..(5)….yêu cầu Ông/Bà bổ sung giấy tờ sau :

1……………………………(7)……………………………………………

2……………………………(7)………………………………………….

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này, Ông/Bà phải bổ sung giấy tờ nêu trên vào hồ sơ yêu cầu bồi thường. Nếu Ông/Bà không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định,……..(5)…….sẽ không thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường của Ông/Bà theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 02/BTNN:

(1) Chữ viết tắt của cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3)(4) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(6) Ghi hình thức nộp hồ sơ của người yêu cầu bồi thường: nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

(7) Ghi rõ tên, loại giấy tờ, tài liệu phải nộp bổ sung.

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

Đánh giá bài viết
1 137
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm