Mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường

1 4

Mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường là gì? Mẫu yêu cầu kiểm định mẫu môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường là gì?

Mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc kiểm định mẫu môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin kiểm định... Mẫu được ban hành theo Thông tu 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường

Mẫu 02-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
………………………
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../YCKĐ- ……

………, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH MẪU MÔI TRƯỜNG

Kính gửi:

……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Yêu cầu kiểm định các thông số: …………………………………………………

Kết quả kiểm định gửi về: …………………………………………………………

…………………………………. trước ngày ….. tháng ….. năm 20....

…………………………………………………………………………………………

Kèm theo Yêu cầu kiểm định này gồm: ……………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….
- ………….
- ………….
- Lưu:

(3) …………………..
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan yêu cầu.

(2) Nội dung văn bản gồm tóm tắt nội dung sự việc (lý do yêu cầu kiểm định), các thông tin về mẫu gửi kiểm định.

(3) Chức danh người có thẩm quyền.

Mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường

Mẫu 02-MTr: Yêu cầu kiểm định mẫu môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm