Mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường

1 5

Mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường là gì?

Mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc mở niêm phong và giao nhận mẫu vật môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin mở niêm phong... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường

Mẫu 04-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
…………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../BB- ……

 

BIÊN BẢN
MỞ NIÊM PHONG VÀ GIAO, NHẬN MẪU VẬT MÔI TRƯỜNG

Căn cứ …………..……………………………………………………………………

Hồi ….. giờ.... phút, ngày ….. tháng ….. năm 20..., tại …………….., chúng tôi gồm:

Bên giao: ……………………….…………………………………………………….

Đại diện: Ông/ Bà: ……………………………. Chức vụ: ……………..……………

Bên nhận:

Đại diện: Ông/ Bà: ……………………………. Chức vụ: ………..…………………

Đã tiến hành mở niêm phong và giao, nhận các mẫu vật kèm theo …………………..

Tình trạng mẫu vật (Ghi rõ cách đóng gói, bảo quản, tình trạng niêm phong trước khi mở; tên, ký hiệu, số lượng, khối lượng/ thể tích, chất lượng, cách bảo quản, đặc điểm chính của từng mẫu vật):

……..…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... phút, ngày … tháng năm 20 ………, những người có tên trên đã đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

Đại diện bên nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên giao
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan chủ trì lập biên bản.

Mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường

Mẫu 04-MTr: Biên bản mở niêm phong và giao, nhận mẫu vật môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm