Mẫu 05/BTNN: Quyết định cử người giải quyết bồi thường

1 33

Mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường

Mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cử người giải quyết bồi thường. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người được cử giải quyết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BTP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định cử người giải quyết bồi thường như sau:

Mẫu 05/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…../QĐ-…(1)…

……(2)…, ngày … tháng … năm……

QUYẾT ĐỊNH

Cử người giải quyết bồi thường
------------------

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (3)

Căn cứ khoản 3 Điều 43 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Để giải quyết yêu cầu bồi thường của Ông/Bà................................(4)........,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông/Bà ......(5)………Chức vụ:..................... là người giải quyết bồi thường đối với yêu cầu bồi thường của Ông/Bà............(4)............Địa chỉ: .......(4)……...............................

Điều 2. Ông/Bà ........(5)………… có trách nhiệm thực hiện việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông/Bà..........(5)………và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- ....(6).....;

- Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 05/BTNN:

(1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan giải quyết bồi thường, ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Giám đốc Sở A”; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A”.

(4) Ghi thông tin người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi họ tên người được cử làm người giải quyết bồi thường.

(6) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Mẫu 05/BTNN: Quyết định cử người giải quyết bồi thường

Mẫu 05/BTNN: Quyết định cử người giải quyết bồi thường

Đánh giá bài viết
1 33
Thủ tục hành chính Xem thêm