Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

3 14.600

Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN - Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN: Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN được ban hành kèm theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN về quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước. Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN gồm 3 định dạng .Doc, .PDF, .XLS, mời các bạn tải về.

Nội dung cơ bản của bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN như sau:

BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

Tháng /năm

Tên đơn vị……………………………………………… Mã ĐVQHNS............................................

Địa chỉ giao dịch:........................................................................................................................

Tài khoản số:………………………Cấp………….. Mã CTMT, DA và HTCT................................

Đơn vị: đồng

Diễn giải

Số liệu tại đơn vị

Số liệu tại KBNN

Chênh lệch

Nguyên nhân

Số dư đầu kỳ

       

Phát sinh tăng trong kỳ

       

Phát sinh giảm trong kỳ

       

Số dư cuối kỳ

       

..............., ngày……. tháng……. năm…….

Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

..............., ngày……. tháng……. năm…….

Đơn vị sử dụng ngân sách

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Đánh giá bài viết
3 14.600
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm