Mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước

Mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước là gì?

Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN dùng để xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại với Kho bạc nhà nước hàng tháng.

2. Mẫu bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước

Mẫu số 19

Ký hiệu: 06-ĐCSDTK/KBNN

BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tháng ... năm....

Tên đơn vị ...............................Mã ĐVQHNS..........................................

Địa chỉ giao dịch: ....................................................................................................

Đơn vị: đồng

Diễn giải

Số liệu tại đơn vị

Số liệu tại KBNN

Chênh lệch

Nguyên nhân

Tài khoản:

(*)

Số dư đầu kỳ

Phát sinh tăng trong kỳ

Phát sinh giảm trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Tài khoản:

(*)

...

Tài khoản:

(*)

Số dư đầu kỳ

Phát sinh tăng trong kỳ

Phát sinh giảm trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm....

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày .. tháng ... năm...

Kế toán

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

(*): Ghi tài khoản đầy đủ theo các đoạn mã theo dõi chi tiết

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 4.437
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm