Mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm

1 4

Mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì? Mẫu biên bản kiểm định môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là gì?

Mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm định, thông tin biên bản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm

Mẫu 06-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../BB- ……

 

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

(2) …………………………………………………………………………………….

……………….. theo Yêu cầu kiểm định số: ………. ngày ….. của …….

Vụ số: ………………………………….. Nhận ngày: ……../…../ 20....

Hồi ... giờ ... phút, ngày …… tháng ….. năm 20 …………., tại …………………………………. được sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm/ Phòng ……………………………………………

Chúng tôi gồm:

1- …………………………………………………………………………………….

2- ………………………….………………………………………………………….

3- ………………………………..……………………………………………………

4-……………………………………………………………………………………….

Tiến hành kiểm định theo Yêu cầu kiểm định trên, kết quả như sau:

1- TÌNH TRẠNG MẪU VẬT KIỂM ĐỊNH

(Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng/thể tích, đặc điểm, chất lượng, thời gian thu, cách đóng gói và bảo quản từng mẫu vật)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2- YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3- PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ

(Ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, số hiệu phương pháp/ thiết bị, trình tự các bước kiểm định cho từng thông số)

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4- TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

Thông số

Đơn vị

Kết quả

Ngưỡng cho phép

 

Thông số

Đơn vị

Kết quả

Ngưỡng cho phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..……………………………………………………………………………..

………..………………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………..

Đối tượng còn lại sau kiểm định:

…..……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 20..., các cán bộ kiểm định có tên trên đã đọc lại và ký tên xác nhận dưới đây.

 

Cán bộ kiểm định
(Ký và ghi rõ họ tên ca từng cán bộ)

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan thực hiện kiểm định.

(2) Ghi rõ đối tượng kiểm định và cơ sở phát thải nếu là chất thải.

Mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm

Mẫu 06-MTr: Biên bản kiểm định môi trường tại phòng thí nghiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm