Mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế

1 14

Mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế là gì?

Mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc điều chỉnh thong tin nộp thuế. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin điều chỉnh...

2. Mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……/TB-TĐT

………, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế

Kính gửi:

<Tên người nộp thuế: …>

<Mã số thuế của người nộp thuế: …>

Căn cứ chứng từ nộp tiền vào NSNN của <Tên NNT, MST>;

Căn cứ thư tra soát có mã giao dịch điện tử…………………… gửi đến cơ quan thuế lúc ……giờ…… phút ngày…… tháng…… năm…… của người nộp thuế;

(1) Cục Thuế/Chi cục Thuế <Tên cơ quan thuế> xác nhận đã thực hiện điều chỉnh thông tin chứng từ nộp tiền vào NSNN của <Tên NNT, MST> như sau:

Ngày nộp thuế

Số tham chiếu

Loại tiền

Tài khoản thu

Tên KB hạch toán thu

Tên cơ quan thuế quản lý thu

Thông tin khoản nộp NSNN

Số tiền

Số tờ khai/số quyết định/số thông báo

Kỳ thuế/ ngày QĐ/ ngày TB

Nội dung khoản nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoặc: (2) Cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh thông tin chứng từ nộp tiền vào NSNN theo yêu cầu của người nộp thuế do <lý do>.

Trường hợp người nộp thuế cần biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn http://www.xxx.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với <tên cơ quan thuế> để được hỗ trợ.

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./.

 

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế>

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ.

Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.

Mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế

Mẫu 06/TB-TĐT: Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm