Mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

1 2

Mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết quả kiểm định môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường là gì?

Mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép vè kết quả kiểm định môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm định, thông tin kết quả... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

Mẫu 07-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
………………………
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../KQ- ……

................, ngày .... tháng ... năm 20....

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu kiểm định số: ………………………. của …………………………………..

Tên, ký hiệu mẫu: ……………………………..………………………………………

Cơ sở/ Địa điểm: …………………………………..………………………………….

Điều kiện, hóa chất bảo quản: …………………………………………….…………..

Thời gian lấy mẫu: …………….. Phương pháp lấy mẫu: …………………………….

Thời gian nhận mẫu: ……………….. Thời gian kiểm định: ………………………….

Kết quả kiểm định:

TT

Thông số

Đơn vị

Kết quả

Phương pháp thử/ Thiết bị thử nghiệm

Giá trị giới hạn
..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 1- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử.

2-(2) …………………………………………………………………………………

CÁN BỘ KIỂM ĐỊNH
(Ký ghi rõ họ tên)

(3) ………………………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________

1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan trả lời kết quả.

2 Ghi những nội dung cần chú ý liên quan đến mẫu và kết quả (nếu có).

3 Chức danh người có thẩm quyền.

Mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

Mẫu 07-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm