Mẫu 08/BTNN: Biên bản kết quả thương lượng việc bồi thường

1 102

Mẫu biên bản ghi chép kết quả thương lượng việc bồi thường

Mẫu biên bản ghi chép kết quả thương lượng việc bồi thường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về kết quả thương việc bồi thường. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung bồi thường... Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BTP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép kết quả thương lượng việc bồi thường như sau:

Mẫu 08/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BIÊN BẢN
Kết quả thương lượng việc bồi thường

Hôm nay, vào hồi.....giờ....phút ngày ..../..../.., tại... ..............(1).........., trên cơ sở..….(2)…….., ……..(3)………lập biên bản kết quả thương lượng về vụ việc yêu cầu bồi thường của Ông/Bà……(4)…………, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA THƯƠNG LƯỢNG (5)

1. Đại diện lãnh đạo cơ quan giải quyết bồi thường chủ trì thương lượng việc bồi thường:

Ông/Bà…………………………Chức vụ:..................................................

2. Người giải quyết bồi thường

Ông/Bà…………………………Chức vụ:……..........................................

3. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Ông/Bà…………………………Chức vụ:……..........................................

Đơn vị công tác:..…………………………………………………………..

4. Đại diện cơ quan tài chính cùng cấp (nếu có)

Ông/Bà…………………………Chức vụ:……..........................................

Đơn vị công tác:..…………………………………………………………..

5. Đại diện Viện kiểm sát có thẩm quyền (áp dụng trong trường hợp vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự)

Ông/Bà…………………………Chức vụ:……..........................................

Đơn vị công tác:..…………………………………………………………..

6. Người yêu cầu bồi thường

Họ và tên: .....................................................................................................

Địa chỉ……………………………………………………………………

7. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu bồi thường (nếu có)

Họ và tên: .....................................................................................................

Giấy tờ chứng minh nhân thân:……………………………………………

8. Cá nhân, tổ chức khác (nếu có)

Họ và tên: .....................................................................................................

Giấy tờ chứng minh nhân thân:……………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………..................................

9. Người thi hành công vụ gây thiệt hại (nếu có)

Họ và tên: .....................................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................

II. KẾT QUẢ THƯƠNG LƯỢNG (6)

1. Các loại thiệt hại được bồi thường

.......................................................................................................................

2. Số tiền bồi thường

.......................................................................................................................

3. Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp khác (nếu có)

.......................................................................................................................

4. Phương thức chi trả tiền bồi thường

.......................................................................................................................

5. Các nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết bồi thường (nếu có)

.......................................................................................................................

6. Ý kiến của các thành phần tham gia thương lượng

……………………………………………………………………………..............

III. KẾT LUẬN:

…………………………………...............(7)....................................................

Biên bản được lập thành..... bản vào hồi.....giờ...phút ngày ...../...../..... và được đọc cho mọi người tham gia thương lượng cùng nghe và nhất trí cùng ký tên vào biên bản. Biên bản được giao cho mỗi người 01 bản.

Người yêu cầu bồi thường

(Ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Đại diện cơ quan giải quyết
bồi thường

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người giải quyết bồi thường

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Viện kiểm sát có
thẩm quyền trong lĩnh vực
tố tụng hình sự
(nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan tài chính
cùng cấp (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cá nhân, đại diện tổ chức khác
(nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người thi hành công vụ
gây thiệt hại (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 08/BTNN:

(1) Trường hợp người yêu cầu bồi thường là cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu bồi thường cư trú. Trường hợp người yêu cầu bồi thường là tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó. Trường hợp các bên thỏa thuận thì địa điểm theo sự thỏa thuận của các bên.

(2) Liệt kê các biên bản thương lượng (ghi rõ ngày, tháng, năm lập biên bản).

(3) Ghi tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(4) Ghi họ tên người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Mục này ghi thành phần tham gia buổi làm việc tại thời điểm lập biên bản.

(6) Ghi nhận lại nội dung của các biên bản thương lượng.

(7) Ghi rõ kết quả thương lượng giải quyết bồi thường: thương lượng thành hoặc thương lượng không thành những nội dung nào. Kết quả cuối cùng là thương lượng thành hay thương lượng không thành.

Mẫu biên bản ghi chép kết quả thương lượng việc bồi thường

Mẫu biên bản ghi chép kết quả thương lượng việc bồi thường

Đánh giá bài viết
1 102
Thủ tục hành chính Xem thêm