Mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

1 2

Mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết quả kiểm định môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường là gì?

Mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả kiểm định môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả, thông tin kiểm định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

Mẫu 08-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
……………………………
……………………………
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VILAS ………………....
Địa chỉ: …………………
Tel: …….. Fax: ………..

Số: …………/KQ-……

………., ngày … tháng … năm 20 …..

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Yêu cầu kiểm định số: ………………….. của ………..………………………………

Tên, ký hiệu mẫu: …………………………….………………………………………..

Cơ sở/ Địa điểm: …………………………………….…………………………………

Điều kiện, hóa chất bảo quản: ………………………………………………………….

Thời gian lấy mẫu: ………………….. Phương pháp lấy mẫu: ……………..…………

Thời gian nhận mẫu: …………………….. Thời gian kiểm định: …………………….

Kết quả kiểm định:

TT

Thông số

Đơn vị

Kết quả

Phương pháp thử/ Thiết bị thử nghiệm

Giá trị giới hạn ………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: ………………………………………………………………………………..

CÁN BỘ KIỂM ĐỊNH
(Ký ghi rõ họ tên)

(2) ……………………
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan trả lời kết quả, số hiệu VILAS của phòng thử nghiệm.

2 Chức danh người có thẩm quyền.

- Kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử.

- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của đơn vị kiểm định.

- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Các chỉ tiêu in nghiêng chưa được công nhận VILAS; Các chỉ tiêu đánh dấu (*) được thực hiện bởi nhà thầu phụ.

Mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

Mẫu 08-MTr: Kết quả kiểm định môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm