Mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

1 3

Mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường là gì?

Mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường là mẫu bản kết luận được lập ra để ghi chép về việc kết luận kiểm định môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm định, thông tin kết luận môi trường... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mẫu 10-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
…………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

VILAS ………………….…..
Địa chỉ: ………………..……
Tel: ………….. Fax: ………..

Số: …………/KL-……

………., ngày … tháng … năm 20 …..

KẾT LUẬN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Kính gửi:

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Ngày…tháng…năm 20... cơ quan ……………………………………………………

Đã nhận được Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường số … ngày ….. tháng ….. năm 20... của …………………………………………..…..

Yêu cầu kiểm định…………………………..………………………………………….

trong vụ …………………………………………………….…………………………..

Chúng tôi gồm(2):

1- ......................................................................................................................................

2- ......................................................................................................................................

3- .....................................................................................................................................

4- ......................................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm định tại …………………… từ ngày …….. tháng ... năm 20... đến ngày …….. tháng ... năm 20....

1. Nội dung sự việc: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Đối tượng kiểm định: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Yêu cầu kiểm định: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Phương pháp và kết quả kiểm định: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tổng hợp kết quả kiểm định:

TT

Thông số

Đơn vị

Phương pháp xác định

Kết quả

Giá trị giới hạn

Mức độ vi phạm quy chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kết luận kiểm định: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6. Kèm theo kết luận kiểm định có: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hoàn lại đối tượng kiểm định gồm: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(3) ………………………..
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

- Kết qu này ch có giá trị đối với mu th.

- Không được trích sao một phần kết qu này nếu không được sự đồng ý ca đơn vị kim định.

- Tên mu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Các chỉ tiêu in nghiêng chưa được công nhận VILAS; Các ch tiêu đánh dấu (*) được thực hiện bi nhà thầu phụ.

____________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan kết luận kiểm định, số hiệu VILAS của phòng thử nghiệm.

(2) Ghi rõ họ tên và chức danh (cấp bậc/chức vụ) của từng người tham gia kiểm định.

(3) Chức danh người có thẩm quyền.

Mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mẫu 10-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm