Mẫu 13/BTNN: Quyết định hoãn giải quyết bồi thường

1 25

Mẫu quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường

Mẫu quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin lý do hoãn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BTP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường như sau:

Mẫu 13/BTNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:…../QĐ-…(1)…

……(2)…, ngày … tháng … năm………

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn giải quyết bồi thường
------------

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (3)

Căn cứ Điều 49 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường của Ông/Bà…..(4)……. ngày…/…/….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường của Ông/Bà…(4)…….vì ……………………(5)……………………….................................

Điều 2. Thời hạn hoãn là………………ngày, kể từ ngày…./…./…..đến ngày.../..../.......

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông/Bà.....(4).........và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- …..(6)…..;

- …..(7)…..;

-……(8)….;

- Lưu: VT, HSVV.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 13/BTNN:

(1) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường.

(2) Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng.

(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan giải quyết bồi thường, ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Giám đốc Sở A”; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A”.

(4) Ghi họ tên người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường.

(5) Ghi lý do hoãn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

(6) Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

(7) Ghi họ tên người giải quyết bồi thường.

(8) Ghi họ tên người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Mẫu quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường

Mẫu quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường

Đánh giá bài viết
1 25
Thủ tục hành chính Xem thêm