Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

1 2.294

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thành phần tham gia báo cáo, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ ............

ĐẢNG ỦY ..........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .............

.............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày..........tháng...........năm..........., đảng uỷ.......................... đã họp để thẩm định việc kết nạp.......................................................vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên..........đ/c, có mặt:.........đ/c, vắng mặt:..........đ/c.

Lý do vắng mặt: ......................................................................................

Chủ trì hội nghị:................................................Chức vụ ........................

Thư ký hội nghị: .....................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về .........................như sau:

Về lý lịch: ...............................................................................................

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận.....................................................báo cáo với đảng uỷ cơ sở .......................................................... xét kết nạp....................................... vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành ............. (đạt .........%) so với tổng số cấp uỷ viên.

Số không tán thành................đ/c với lý do ...........................................

Nơi nhận:

- Đảng ủy.....

- Lưu

T/M ĐẢNG UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 2.294
Thủ tục hành chính Xem thêm