Mẫu 8-SHĐ: Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

1 101

Mẫu quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

Mẫu quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin tổ chức Đảng và Đảng viên được chuyển giao... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên như sau:

TỈNH UỶ (Tương đương): ................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ................-QĐ/TU

.............., ngày.....tháng....năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

Căn cứ Điều 6, Điều lệ Đảng và điểm 13 (13.3.4) Quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Quyết định số:………ngày……tháng…..năm……của ……………………….., về việc..............................

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển đảng bộ huyện (và tương đương)……………………… và……………………………… đảng viên (có danh sách kèm theo) về đảng bộ ………………… tổ chức cơ sở đảng và ........................ đảng viên, trong đó có.............................. đảng viên dự bị.

Điều 2. Ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ huyện (và tương đương) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với Ban Tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) nơi nhận.

Điều 3. Văn phòng tỉnh uỷ, Ban Tổ chức tỉnh uỷ, huyện ủy (tương đương)…………….và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Lưu VP

Ban tổ chức…………….

T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

Mẫu quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 101
Thủ tục hành chính Xem thêm