Mẫu B01/BCTC-QBH: Báo cáo tình hình tài chính quỹ bảo hiểm

1 21

Mẫu báo cáo tình hình tài chính quỹ bảo hiểm

Mẫu B01/BCTC-QBH: Báo cáo tình hình tài chính quỹ bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính quỹ bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tình hình tài chính quỹ bảo hiểm

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B01/BCTC-QBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUỸ BẢO HIỂM

Tại ngày…… tháng …….năm …….

Đơn vị tính:………..

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

C

D

1

2

 

TÀI SẢN

 

 

 

 

I

Tiền

101

 

 

 

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

105

 

 

 

III

Các khoản phải thu

110

 

 

 

1

Phải thu bảo hiểm và lãi chậm đóng bảo hiểm

111

 

 

 

2

Phải thu số đã chi sai bảo hiểm cho đối tượng

112

 

 

 

3

Phải thu bảo hiểm của khối AN-QP

113

 

 

 

4

Phải thu nghiệp vụ thanh toán quỹ bảo hiểm

114

 

 

 

5

Phải thu hoạt động đầu tư quỹ

115

 

 

 

6

Chi các loại bảo hiểm của tỉnh, huyện

116

 

 

 

7

Ứng trước cho NSNN

117

 

 

 

8

Các khoản phải thu khác

118

 

 

 

IV

Đầu tư tài chính dài hạn

120

 

 

 

V

Tài sản khác

130

 

 

 

 

TNG CỘNG TÀI SN (150= 101+105+110+120+130)

150

 

 

 

 

NGUỒN VN

 

 

 

 

I

Nợ phải trả

160

 

 

 

1

Tạm thu các loại BH và lãi chậm đóng

161

 

 

 

2

Phải trả về số thu bảo hiểm

162

 

 

 

3

Phải trả người hưởng các chế độ bảo hiểm

163

 

 

 

4

Phải trả nghiệp vụ thanh toán quỹ bảo hiểm

164

 

 

 

5

Phải trả về chi bảo hiểm với đơn vị ngoài ngành

165

 

 

 

6

Thu các loại bảo hiểm của tỉnh, huyện

166

 

 

 

7

Nợ phải trả khác

167

 

 

 

II

Tài sản thuần

170

 

 

 

1

Thặng dư (thâm hụt) lũy kế từ hoạt động các quỹ BH

171

 

 

 

2

Quỹ bảo hiểm

172

 

 

 

3

Quỹ dự phòng rủi ro trong đầu tư tài chính

173

 

 

 

4

Tài sản thuần khác

174

 

 

 

TNG CỘNG NGUỒN VN (180=160+170)

180

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B01/BCTC-QBH: Báo cáo tình hình tài chính quỹ bảo hiểm

Mẫu B01/BCTC-QBH: Báo cáo tình hình tài chính quỹ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 21
Bảo hiểm Xem thêm