Mẫu B02/BCTC-QBH: Báo cáo kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm

1 19

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm

Mẫu B02/BCTC-QBH: Báo cáo kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B02/BCTC-QBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO HIỂM

Năm ………..

Đơn vị tính:………..

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

Hoạt động tài chính của quỹ

 

 

 

 

1

Doanh thu

101

 

 

 

2

Chi phí

102

 

 

 

3

Thặng dư/thâm hụt (103=102-101)

103

 

 

 

II

Hoạt động quỹ bảo hiểm

 

 

 

 

1

Thu

105

 

 

 

2

Chi

106

 

 

 

3

Thặng dư/thâm hụt (107=105-106)

107

 

 

 

III

Thặng dư/thâm hụt trong năm (120=103+107)

120

 

 

 

1

Bổ sung quỹ BHXH (Hưu trí, tử tuất)

121

 

 

 

2

Bổ sung quỹ dự phòng BHYT

122

 

 

 

3

Bổ sung quỹ BHTN

123

 

 

 

4

Bổ sung quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính

124

 

 

 

5

Trích kinh phí hoạt động cho BHXH Việt Nam

125

 

 

 

6

Khác

126

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B02/BCTC-QBH: Báo cáo kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm

Mẫu B02/BCTC-QBH: Báo cáo kết quả hoạt động quỹ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
Bảo hiểm Xem thêm