Mẫu B03/BCTC-QBH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm

1 106

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm

Mẫu B03/BCTC-QBH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B03/BCTC-QBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUỸ BẢO HIỂM

Năm …………..

Đơn vị tính:…………………

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

Hoạt động đầu tư quỹ

101

 

 

 

1

Tiền thu từ các khoản đầu tư quỹ bảo hiểm

102

 

 

 

2

Tiền quỹ bảo hiểm chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

103

 

 

 

II

Quỹ BHXH

111

 

 

 

1

Tiền thu BHXH

112

 

 

 

2

Tiền chi BHXH

113

 

 

 

III

Quỹ BHYT

121

 

 

 

1

Tiền thu BHYT

122

 

 

 

2

Tiền chi BHYT

123

 

 

 

IV

Quỹ BHTN

131

 

 

 

1

Tiền thu BHTN

132

 

 

 

2

Tiền chi BHTN

133

 

 

 

V

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động các quỹ bảo hiểm trong năm

150

 

 

 

VI

Số dư tiền quỹ bảo hiểm đầu kỳ

160

 

 

 

VII

Số dư tiền quỹ bảo hiểm cuối kỳ

170

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B03/BCTC-QBH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm

Mẫu B03/BCTC-QBH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quỹ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 106
Bảo hiểm Xem thêm