Mẫu B07b-BH: Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh

Mẫu báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh

Mẫu B07b-BH: Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B07b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT, BHTN TOÀN TỈNH

Quý …….năm.......

Đơn vị tính:…………….

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

BHXH huyện A

BHXH huyện B

 

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số thu đề nghị quyết toán

01

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thu BHXH bắt buộc

02

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Thu ốm đau, thai sản

03

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Thu Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

04

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Thu hưu trí, tử tuất

05

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thu BHXH tự nguyện

06

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thu của đối tượng tham gia

07

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ đóng

08

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ đóng

09

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thu BHYT

10

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Thu của đơn vị, người lao động

11

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Tổ chức BHXH đóng

12

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Ngân sách nhà nước đóng

13

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Ngân sách Trung ương

14

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Ngân sách địa phương

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Thu của đối tượng làm công tác cơ yếu do tỉnh phát hành thẻ BHYT

16

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng

17

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Ngân sách Trung ương

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng đóng

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách hỗ trợ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

Ngân sách địa phương

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng đóng

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách hỗ trợ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Thu của đối tượng tham gia hộ gia đình

24

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Thu BHYT của đơn vị sử dụng lao động đóng

25

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Thu khác

26

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

Truy thu BHYT năm trước

27

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

Thu BHYT trẻ em <6 tuổi chưa có thẻ KCB của các năm trước

28

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thu BHTN

29

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Thu của đối tượng tham gia

30

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ đóng

31

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thu lãi phạt chậm đóng

32

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Tiền lãi phạt chậm đóng BHXH bắt buộc

33

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Tiền lãi phạt chậm đóng BHYT

34

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Tiền lãi phạt chậm đóng BHTN

35

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Tiền lãi phạt chậm đóng BHXH tự nguyện

36

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Điều chỉnh số thu năm trước

37

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Thu BHXH

38

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Thu BHXH TN

39

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Thu BHYT

40

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Thu BHTN

41

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B07b-BH: Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh

Mẫu B07b-BH: Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Bảo hiểm Xem thêm