Mẫu B08b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

1 9

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu B08b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm toàn tỉnh

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B08b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI BHXH, BHTN TOÀN TỈNH

Quý ……….năm .........

PHẦN I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính:……….

STT

Chỉ Tiêu

Mã số

Tổng số

BHXH Huyện A

BHXH Huyện B

 

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

01

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh kinh phí kỳ trước chuyển sang (nếu có)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kinh phí thực nhận trong kỳ (03=04+05+06)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Cấp trên cấp

04

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí ghi thu trích đóng BHYT

05

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Kinh phí khác

06

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ (07=01+02+03)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

08

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh phí giảm

09

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=07-08-09)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

STT

Chỉ Tiêu

Mã số

Tổng số

BHXH Huyện A

BHXH Huyện B

.......

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

 

TỔNG SỐ (I+II+III+IV)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chi BHXH cho đối tượng do NSNN đảm bảo

02

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đóng BHYT

03

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lương hưu

04

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

05

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trợ cấp công nhân cao su

06

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trợ cấp hàng tháng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

07

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng

08

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trợ cấp phục vụ

09

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Trợ cấp tuất

11

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trợ cấp mai táng phí

12

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động

13

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Phụ cấp khu vực

14

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Chi phí chi trả

15

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi BHXH bắt buộc do quỹ BHXH đảm bảo

16

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quỹ ốm đau thai sản

17

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đóng BHYT

18

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Ốm đau

19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Thai sản

20

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quỹ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đóng BHYT

23

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng

24

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Trợ cấp TNLĐ-BNN một lần

25

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Trợ cấp phục vụ người bị TNLĐ-BNN

26

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Trợ cấp phương tiện trợ giúp, DCCH

27

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN

28

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Giám định thương tật, suy giảm khả năng lao động

29

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Hỗ trợ chuyển đổi nghề

31

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Quỹ hưu trí, tử tuất

32

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Đóng BHYT

33

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Lương hưu

34

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Trợ cấp BHXH 1 lần

35

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Trợ cấp cán bộ xã, phường

36

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Mai táng phí

37

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Tử tuất (một lần, hàng tháng)

38

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

Phí giám định y khoa

39

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Phụ cấp khu vực

40

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi bảo hiểm thất nghiệp

41

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Đóng BHYT

42

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Chi trợ cấp thất nghiệp

43

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

44

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Hỗ trợ học nghề

45

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

46

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B08b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu B08b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Bảo hiểm Xem thêm