Mẫu B08c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

1 6

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu B08c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm toàn quốc. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm toàn quốc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B08c-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI BHXH, BHTN TOÀN QUỐC

Năm ……….

Đơn vị tính:……………

STT

Tên Đơn vị

PHẦN I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Kinh phí năm trước chuyển sang

Điều chỉnh kinh phí năm trước

Kinh phí thực nhận trong năm

Cấp trên cấp

Kinh phí ghi thu đóng BHYT

Kinh phí khác

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau

Số cấp ứng trước cho năm sau

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

BHXH Tỉnh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BHXH Tỉnh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II: Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

STT

Tên Đơn vị

CHI BHXH BẮT BUỘC

 

 

Tổng cộng

Quỹ ốm đau, thai sản

 

 

 

Cộng

Đóng BHYT

Ốm đau

Thai sản

Nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản

A

B

01

02

03

04

05

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B08c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu B08c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Bảo hiểm Xem thêm