Mẫu B08d-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

1 15

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu B08d-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểmdo NSNN đảm bảo

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B08d-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI BHXH DO NSNN ĐẢM BẢO

Năm..................

Đơn vị tính:…………..

STT

Tên Đơn vị

PHẦN I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Kinh phí năm trước chuyển sang

Điều chỉnh kinh phí năm trước

Kinh phí thực nhận trong năm

Đóng BHYT

Tổng kinh phí được sử dụng trong năm

Tổng kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

Kinh phí giảm

Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Tổng số

Đóng BHYT

Lương hưu

Trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

Trợ cấp công nhân cao su

Trợ cấp hàng tháng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Trợ cấp TNLĐ- BNN hàng tháng

Trợ cấp phục vụ

Cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình

Trợ cấp tuất

Trợ cấp mai táng phí

Phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động

Phụ cấp khu vực

Chi phí chi trả

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B08d-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mẫu B08d-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Bảo hiểm Xem thêm