Mẫu B09c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHYT

1 6

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHYT

Mẫu B09c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHYT là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tình hình kinh phí chi bảo hiểm toàn quốc. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHYT toàn quốc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B09c-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TOÀN QUỐC

Năm ……..

PHẦN I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính: ………..

STT

Đơn vị

Số dư năm trước chuyển sang

Điều chỉnh kinh phí năm trước chuyển sang nếu có

Kinh phí thực nhận trong năm

Tổng kinh phí được sử dụng

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

Kinh phí giảm

Kinh phí chưa sử dụng chuyền năm sau

Cộng

Cấp kinh phí KCB

Kinh phí ghi thu 90% số tiền đóng BHYT dành cho KCB

Kinh phí khác

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

BHXH tỉnh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BHXH tỉnh B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KINH PHÍ CHI BHYT

STT

Tên Đơn vị

Tổng cộng

Cộng chi thanh toán trực tiếp

Chi thanh toán trực tiếp

Cộng chi chăm sóc sức khỏe ban đầu

 

 

 

 

Người bệnh trong tỉnh

Người bệnh ngoại tỉnh đến

 

A

B

01

02

03

04

05

1

BHXH tỉnh A

 

 

 

 

 

2

BHXH tỉnh B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Cng

 

 

 

 

 

PHẦN III. CHI TRƯỚC BHYT CHO NĂM SAU

STT

Tên Đơn vị

Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu

A

B

1

1

BHXH tỉnh A

 

2

BHXH tỉnh B

 

 

 

 

 

Cộng

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

……..Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B09c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHYT

Mẫu B09c-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Bảo hiểm Xem thêm