Mẫu B10a-BH: Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

1 6

Mẫu báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

Mẫu B10a-BH: Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí dành cho khám chữa bệnh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B10a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
DÀNH CHO KHÁM CHỮA BỆNH CHƯA SỬ DỤNG ĐỂ LẠI ĐỊA
PHƯƠNG, BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN TRÊN ĐỊA BAN TỈNH

Quý …….Năm…….

Đơn vị tính:……….

STT

Chỉ Tiêu

Mã số

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

1

Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

01

 

 

2

Điều chỉnh kinh phí kỳ trước chuyển sang nếu có

02

 

 

3

Kinh phí thực nhận kỳ này

03

 

 

3.1

Cấp trên cấp

04

 

 

3.2

Kinh phí ghi thu

05

 

 

4

Tổng kinh phí được sử dụng

06

 

 

5

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

07

 

 

6

Kinh phí giảm

08

 

 

7

Kinh phí chưa sử dụng hết chuyển năm sau

09

 

 

8

Thanh toán kinh phí 20% phải nộp về BHXH Việt Nam

10

 

 

8.1

Số phải nộp

11

 

 

8.2

Số đã nộp

12

 

 

8.3

Số còn phải nộp

13

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B10a-BH: Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

Mẫu B10a-BH: Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Bảo hiểm Xem thêm