Mẫu B10b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

1 7

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

Mẫu B10b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B10b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO KHÁM CHỮA BỆNH
CHƯA SỬ DỤNG ĐỂ LẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN

Năm ……

Đơn vị tính:…….

STT

Đơn vị

Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang

Điều chuyển kinh phí năm trước chuyển sang

Kinh phí thực nhận trong năm

Tổng kinh phí được sử dụng

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

Kinh phí giảm

Kinh phí chưa sử dụng hết chuyển năm sau

Thanh toán 20% kinh phí phải nộp về BHXHVN

Cộng

Kinh phí cấp

Kinh phí ghi thu

Số phải nộp

Số đã nộp

Số còn phải nộp

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

…….Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B10b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

Mẫu B10b-BH: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Bảo hiểm Xem thêm