Mẫu B11-BH: Báo cáo thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN

1 8

Mẫu báo cáo thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu B11-BH: Báo cáo thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thanh toán thu bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B11-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO THANH TOÁN VỀ THU BHXH, BHYT, BHTN

Quý....năm…..

Đơn vị tính:……….

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

A

B

C

1

2

1

Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH cấp trên

01

 

 

2

Số đã thu trong năm

02

 

 

2.1

Số thu quyết toán trong năm

03

 

 

2.2

Số thu BHYT trước cho năm sau

04

 

 

3

Số thu phải nộp về BHXH cấp trên

05

 

 

4

Số đã thu nộp về BHXH cấp trên

06

 

 

5

Số thu còn phải nộp về BHXH cấp trên chuyển kỳ sau

07=01+05-06

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B11-BH: Báo cáo thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu B11-BH: Báo cáo thanh toán về thu BHXH, BHYT, BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Bảo hiểm Xem thêm