Mẫu B12a-BH: Báo cáo tình hình đầu tư tài chính

Mẫu báo cáo tình hình đầu tư tài chính

Mẫu B12a-BH: Báo cáo tình hình đầu tư tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình đầu tư tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tình hình đầu tư tài chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B12a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm …..

Đơn vị tính:………

STT

Hình thức đầu tư

Mã số

Dư nợ đầu năm

Phát sinh tăng trong năm

Phát sinh giảm trong năm

Xóa nợ gốc trong năm

Dư nợ cuối năm

Tổng số

Trong đó quá hạn

Tổng số

Trong đó quá hạn

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

I

Mua trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cho Ngân sách nhà nước vay

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi bởi các ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B12a-BH: Báo cáo tình hình đầu tư tài chính

Mẫu B12a-BH: Báo cáo tình hình đầu tư tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Bảo hiểm Xem thêm