Mẫu B12b-BH: Báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chính

Mẫu báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chính

Mẫu B12b-BH: Báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình lãi đầu tư tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B12b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm ……….

Đơn vị tính:………..

STT

Chỉ tiêu

Mã s

Tiền lãi đầu năm

Tiền lãi phải thu phát sinh trong năm

Tổng tiền lãi đến hạn thanh toán trong năm

 

 

 

Lãi phải trả

Lãi phải thu

Cộng

Trong đó

 

 

 

 

 

Cộng

Lãi quá hạn

Đã tính lãi phải thu trong năm nhưng chưa đến hạn thanh toán

 

Lãi đến hạn trong hạn

Lãi đến hạn quá hạn

Lãi chưa đến hạn thanh toán

 

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

I

Mua trái phiếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cho Ngân sách nhà nước vay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi bởi các ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B12b-BH: Báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chính

Mẫu B12b-BH: Báo cáo tình hình lãi đầu tư tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Bảo hiểm Xem thêm