Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

Mẫu báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu chi đầu tư tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B012c-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO THU, CHI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm…….

Đơn vị tính:………..

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số tiền

A

B

C

1

I

TỔNG THU LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

01

 

1

Lãi quá hạn, chưa đến hạn thanh toán trong năm

02

 

1.1

Lãi phải thu quá hạn

03

 

1.2

Lãi phải thu chưa đến hạn thanh toán

04

 

2

Lãi thực thu hàng năm

05

 

3

Thu khác

06

 

3.1

Bồi thường do trả nợ trước hạn

07

 

3.2

…..

08

 

II

CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

09

 

III

CHÊNH LỆCH THU, CHI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

10

 

IV

SỐ PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU, CHI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (LÃI ĐÃ THU)

11

 

1

Trích quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm

12

 

2

Trích chi phí quản lý BHXH

13

 

3

Bổ sung quỹ BHXH bắt buộc (quỹ hưu trí, tử tuất)

14

 

4

Bổ sung quỹ BHTN

15

 

5

Bổ sung quỹ BHYT (Quỹ dự phòng KCB BHYT)

16

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

Mẫu B12c-BH: Báo cáo thu, chi đầu tư tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Bảo hiểm Xem thêm