Mẫu B13a-BH: Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN

Mẫu báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN

Mẫu B13a-BH: Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B13a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Năm………

Đơn vị tính:………..

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng cộng

Quỹ BHXH bắt buộc

Quỹ BHTN

Cộng

Quỹ ốm đau, thai sản

Quỹ TNLĐ- BNN

Quỹ hưu trí, tử tuất

A

B

C

01

02

03

04

05

06

1

Số dư quỹ năm trước chuyển sang

01

 

 

 

 

 

 

2

Số phát sinh tăng quỹ trong năm

02

 

 

 

 

 

 

2.1

Thu của các đối tượng

03

 

 

 

 

 

 

2.2

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng

04

 

 

 

 

 

 

2.3

Thu từ lãi đầu tư tài chính

05

 

 

 

 

 

 

2.4

Thu lãi phạt chậm đóng

06

 

 

 

 

 

 

2.5

Điều chỉnh số thu, chi năm trước

07

 

 

 

 

 

 

2.6

Khác

08

 

 

 

 

 

 

3

S phát sinh giảm quỹ trong năm

09

 

 

 

 

 

 

3.1

Chi trả các chế độ theo quy định

10

 

 

 

 

 

 

3.2

Chi phí quản BHTN

11

 

 

 

 

 

 

3.3

12

 

 

 

 

 

 

4

Số dư quỹ chuyển năm sau

13

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B13a-BH: Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN

Mẫu B13a-BH: Báo cáo quyết toán quỹ BHXH, BHTN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Bảo hiểm Xem thêm