Mẫu B13b-BH: Báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế

Mẫu báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế

Mẫu B13b-BH: Báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán quỹ bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B13b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Năm ……..

Đơn vị tính:……..

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Quỹ BHYT

90% số thu BHYT dành cho khám chữa bệnh BHYT

Quỹ dự phòng KCB

Số thu BHYT dành cho KCB của tình, BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lớn hơn số chi KCB BHYT trong năm được để lại sử dụng

A

B

C

01

02

03

1

Số dư quỹ năm trước chuyển sang

01

 

 

 

1.1

Kinh phí chưa sử dụng hết tại tỉnh (20% được sử dụng tại phương)

02

 

 

 

-

Năm...

03

 

 

 

-

Năm...

04

 

 

 

1.2

Kinh phí chưa sử dụng hết của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an

05

 

 

 

1.3

Kinh phí chưa sử dụng hết của đối tượng cơ yếu

06

 

 

 

2

Số phát sinh tăng quỹ trong năm

07

 

 

 

2.1

Thu BHYT theo chế độ

08

 

 

 

2.1.1

Thu của các đối tượng

09

 

 

 

2.1.2

Ngân sách Trung ương hỗ trợ đóng

10

 

 

 

2.1.3

Ngân sách địa phương hỗ trợ đóng

11

 

 

 

2.1.4

Tổ chức BHXH đóng

12

 

 

 

2.1.5

Số thu đóng BHYT của đối tượng quân nhân

13

 

 

 

2.1.6

Hỗ trợ mua thẻ BHYT từ nguồn kết dư 20% được sử dụng tại địa phương

14

 

 

 

2.1.7

Thu đóng BHYT của đối tượng cơ yếu

15

 

 

 

2.2

Thu từ lãi đầu tư tài chính, lãi phạt chậm đóng

16

 

 

 

2.2.1

Thu đầu tư tài chính

17

 

 

 

2.2.2

Thu lãi phạt chậm đóng

18

 

 

 

2.3

Bổ sung quỹ KCB BHYT để bù chi phí KCB vượt quỹ

19

 

 

 

2.3.1

Bổ sung quỹ KCB BHYT để bù chi KCB BHYT vượt quỹ của tỉnh

20

 

 

 

2.3.2

Bổ sung quỹ KCB BHYT để bù chi KCB BHYT vượt quỹ của đối tượng cơ yếu

21

 

 

 

2.4

80% số thu BHYT dành cho KCB trong năm lớn hơn số chi KCB trong năm bổ sung quỹ dự phòng

22

 

 

 

2.5

Bổ sung quỹ dự phòng KCB khoản 20% không sử dụng hết

23

 

 

 

2.6

Điều chỉnh số thu, chi năm trước

24

 

 

 

2.7

Thu khác

25

 

 

 

2.8

Kết dư quỹ KCB được để lại đơn vị

26

 

 

 

2.5.1

20% kết dư quỹ KCB BHYT của tỉnh

27

 

 

 

2.5.2

Kết dư quỹ KCB của BHXH Bộ Quốc phòng, Công an để lại tại đơn vị

25

 

 

 

2.8.3

Kết dư quỹ KCB của đối tượng cơ yếu

29

 

 

 

3

Số phát sinh giảm quỹ trong năm

30

 

 

 

3.1

Chi KCB BHYT

31

 

 

 

3.1.1

Chi KCB BHYT của các tỉnh

32

 

 

 

3.1.2

Chi KCB của BHXH Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an

33

 

 

 

3.1.3

Đối tượng cơ yếu

34

 

 

 

3.2

Chi từ 20% kết dư để lại

35

 

 

 

3.2.1

Chi từ 20% kết dư của tỉnh

36

 

 

 

3.2.2

Chi từ kết dư của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

37

 

 

 

3.2.3

Chi kết dư của đối tượng cơ yếu

38

 

 

 

3.3

Chi phí quản lý BHYT

39

 

 

 

3.4

Giảm quỹ dự phòng KCB BHYT

40

 

 

 

3.4.1

Bổ sung quỹ KCB BHYT để bù chi phí KCB BHYT vượt quỹ của tỉnh

41

 

 

 

3.4.2

Bổ sung quỹ KCB BHYT để bù chi phí KCB vượt quỹ của đối tượng cơ yếu

42

 

 

 

3.5

Hoàn trả kinh phí cấp trùng thẻ

43

 

 

 

3.6

Khoản 20% địa phương không sử dụng hết bổ sung quỹ dự phòng

44

 

 

 

3.7

Kết dư quỹ KCB BHYT bổ sung quỹ dự phòng KCB BHYT

45

 

 

 

3.7.1

80% kết dư quỹ KCB của tỉnh bổ sung quỹ dự phòng

46

 

 

 

3.7.2

80% kết dư quỹ KCB của đối tượng cơ yếu bổ sung quỹ dự phòng

47

 

 

 

3.7.3

30% kết dư quỹ KCB của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bổ sung quỹ dự phòng

48

 

 

 

3.8

Kết dư quỹ KCB BHYT để lại đơn vị

49

 

 

 

3.8.1

20% kết dư quỹ KCB BHYT của tỉnh

50

 

 

 

3.8.2

Kết dư quỹ KCB BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

51

 

 

 

3.8.3

Kết dư quỹ KCB BHYT của đối tượng cơ yếu

52

 

 

 

4

Số dư quỹ chuyển năm sau

53

 

 

 

4.1

Kinh phí chưa sử dụng hết tại tỉnh

54

 

 

 

-

Năm...

55

 

 

 

-

Năm...

56

 

 

 

4.2

Kinh phí chưa sử dụng hết của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an

57

 

 

 

4.3

Kinh phí chưa sử dụng hết của đối tượng cơ yếu

58

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B13b-BH: Báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế

Mẫu B13b-BH: Báo cáo quyết toán quỹ bảo hiểm y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 66
Bảo hiểm Xem thêm